Проведени бяха две работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с обществените поръчки за хранителни продукти

Разработва се Стратегия за развитието на предучилищно и училищно образование в Община Русе 2021-2025 година

Разработва се Стратегия за развитието на предучилищно и училищно образование в Община Русе 2021-2025 година, става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков.

През периода е проведено работно съвещание с директорите на детски градини на територията на община Русе за началото на учебната 2021-2022 година. Осъществено е обучение на директорите на детски градини на територията на община Русе за въвеждането на електронни дневници. Обобщена е информация от тях относно текущото състояние на сградния фонд, извършена през летния период и предстоящи неотложни ремонтни дейности на всички институции в предучилищното и училищното образование в община Русе. Приети са отчети за касово изпълнение към 31.08.2021 г. на бюджетите на всички институции в предучилищното и училищното образование в Община Русе.

Изготвя се информация за актуалното състояние на спорта в община Русе във връзка с изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Русе.

Проведена е работна среща на ръководството на Община Русе – отдел „Социални дейности“ на Общината, представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги. В срещата участие взе Енчо Енчев – зам.-кмет по хуманитарни дейности в Община Русе. По време на обсъждането бяха представени новите моменти в предоставяне на социалните услуги, лицензиране на доставчиците на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, дейности във връзка с противоепидемичните мерки.

Проведено е неприсъствено заседание на Комисия за детето. Предоставени са изготвените материали по електронните пощи на всички участници за запознаване с тях.

Сподели: