Разработена в Русенския университет уеб базирана платформа подкрепя предприемачите в създаването на предприятия в полза на местната общност

Разработена в Русенския университет уеб базирана платформа подкрепя предприемачите в създаването на предприятия в полза на местната общност

Новият онлайн портал https://comenter.eu/, разработен от екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“, има за цел да популяризира социалните предприятия, които по своите характеристики се доближават до кооперациите, и да насърчи по-широкото им разпространение с помощта на специално създадени инструменти – профил на предприемаческите компетенции, необходими за стартирането на предприятия в полза на местната общност, програма за обучение за развитието на нужните ключови умения, канава на бизнес модел и бизнес план.

Уеб платформата е създадена като част от социалнозначимия проект „ComEnter&RC – Предприятия на общността и отговорно гражданство за младежите и жените“, финансиран по Програма „Еразъм +“, който адресира споделените местни потребности посредством участието на гражданите в процесите по планиране, финансиране, производство, изпълнение и използване на резултатите от дейността на предприятия в полза на общността.

Основната идея на проекта е чрез този тип организации в обществен интерес да започне процес на ревалоризация на общите блага (в т.ч. в областта на околната среда, културата, изкуството, образованието, социалната дейност, селското стопанство, туризма и др.), да се вдъхне нов живот на по-слабо икономически развитите и обезлюдени населени места и райони, да се подпомогне устойчивото развитие, да се приобщят всички групи от обществото към споделената кауза и да се създадат нови продукти, услуги и/или работни места, които да генерират ползи за цялата общност.

Разработеният в рамките на проекта инструментариум е свободно достъпен от онлайн платформата на всички езици на партньорите в проекта, в т.ч. на български, английски, италиански, испански, френски и португалски.

За повече информация:

https://comenter.eu/ и https://www.facebook.com/ComEnterErasmus

Настоящото прессъобщение е изготвено с финансовата помощ на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Русенският университет „Ангел Кънчев” носи цялата отговорност за съдържанието му, и при никакви обстоятелства то не може да се приеме като официална позиция на Националната агенция по програма „Еразъм +“ INDIRE, Италия и Европейската комисия.

Проект No 2020-1-IT02-KA204-079192 – „Community Enterprises & Responsible Citizenship for Young and Women – ComEnter&RC“.

Сподели: