Районна прокуратура – Бяла ще бъде закрита от 1 януари

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да закрие от 01.01.2020 г. 28 районни прокуратури, като на тяхно място да бъдат разкрити териториални отделения към районните прокуратури със седалище в окръжните градове, както и да бъдат определени съдебните им райони. След проведен дебат и гласуване, от първоначалното предложение за оптимизиране на районните прокуратури отпадна окрупняването на районните прокуратури в градовете Лом и Берковица към Районна прокуратура Монтана, заради лошото материално-битово състояние на съдебната сграда.

Прокурорската колегия гласува да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Несебър, Поморие, Средец, Царево, Малко Търново, Котел, Нова Загора, Велики Преслав, Нови пазар, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово, Радомир, Елена, Кнежа, Левски, Никопол, Червен бряг, Провадия, Девня, Бяла, Дулово, Тутракан, Първомай, Гълъбово, Раднево и Елхово.

Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ е необходимо предварително съгласуване на тези решения с министъра на правосъдието.

Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да определи съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град, считано от приетата първоначална дата и да разкрие териториални отделения към тях. Тук е и Районна прокуратура Русе с териториално отделение в гр. Бяла, в рамките на съдебен окръг гр. Русе, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две Могили, Ценово.

Предложението за окрупняването на районните прокуратури е съобразено със изразените становища от административните ръководители на районните и окръжните прокуратури, за които предстои процес по оптимизация, както и със становищата на апелативните прокурори от съответните апелативни райони. При изготвяне на предложението са съобразени валидните за всички районни прокуратури критерии – трайно много ниска или извънредно висока натовареност, ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“ (включващ всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда и др.), и спецификите за всеки апелативен район – население на районите на действие на всяка прокуратура, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др., кадрова обезпеченост, неколкократно проведени процедури и/или прекратени процедури за избор на административни ръководители и на прокурори, поради липса на кандидати. По предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен към Районна прокуратура – Плевен ще бъде окрупнена и Районна прокуратура – Червен бряг.

Първият етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури започна с решението на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., с което бяха закрити 11 районни прокуратури и съответно разкрити 11 териториални отделения към районните прокуратури в градовете Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол, считано от 01.01.2019 г.

С решение по протокол № 18/26.04.2017 г. Прокурорската колегия прие унифициран план за оптимизиране на районните прокуратури по чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ, който предвижда всички районни прокуратури в една окръжна зона да се обединят в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град, като на тяхно място се разкрият териториални отделения

Сподели:

Още новини от деня