съдебна палата русе съд прокуратура

Районният съд в Русе отмени глоба на гражданин, наложена поради забрана да се посещават паркове в условията на извънредно положение

Време за прочитане: 5 мин.

Административнонаказателното производство срещу П. С. С. е започнало със съставянето на АУАН № 154-ЗЗ/10.09.2020г. (бланков № 880971 от същата дата), за това, че на 16.04.2020г., около 09,45 часа, в град Русе, „Младежки парк“ посетил открито обществено място – „Младежки парк“, с което е нарушил въведената на територията на страната с т. І. 1. от Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-143/20.03.2020г. противоепидемична мярка по чл. 63 от ЗЗ, издадена във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение, което е субсумирано от актосъставителя като нарушение по чл. 209а, ал. 1 ЗЗ.

В АУАН жалбоподателят е вписал, че няма възражения.

В срока и по реда на чл. 44, ал. 1 ЗАНН не са били депозирани такива срещу съставения АУАН.

Въз основа на така съставения АУАН и отказ на Районна прокуратура – Русе да образува досъдебно производство е било издадено и оспореното наказателно постановление с фактическо описание, досежно релевантните за нарушението факти и правна квалификация на деянието, идентични с тези съдържащи се в АУАН, като на жалбоподателя, на основание чл. 209а, ал. 1 ЗЗ е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лева.

Съгласно разпоредбата на чл. 348, ал. 3 НПК, приложима на основание чл. 335, ал. 2, вр. чл. 84 ЗАНН, нарушението на процесуалните правила е съществено, когато е довело до ограничаване на процесуалните права на страните.

Както беше посочено нарушението е описано, чрез посочване, както в акта, така и в издаденото въз основа на него НП на всички обективни признаци на състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на наказаното лице, а така също и конкретната законова разпоредба, под която са субсумирани фактите, установени от наказващия орган и санкционната норма, въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

Самата разпоредба на чл. 209а, ал. 1 ЗЗ, освен санкция, съдържа и диспозиция на състав на нарушение, а именно нарушение или неизпълнение на въведени противоепидемични мерки. В конкретния случай, както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП, изрично е посочена конкретната заповед, с която са въведени същите и в с какво точно свое поведение жалбоподателят е нарушил въведени със същата задължения за адресатите на правната норма. Разпоредбите на чл. 63, ал. 4 или ал. 7 и чл. 63а, ал. 1 или ал. 2 ЗЗ уреждат единствено и само компетентността и реда за въвеждане на противоепидемичните мерки, а не касаят различни форми на изпълнителното деяние или състави на различни нарушения.

Правилно отговорността на жалбоподателя в случая е ангажирана за нарушение именно на чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето, която разпоредба именно регламентира нарушението на въведени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, което е станало посредством издаване на нарочна заповед по реда на чл. 63, ал. 4 ЗЗ.

С оглед изложеното, според настоящия съдебен състав по никакъв начин не е нарушено правото на защита на наказаното лице да разбере, за какво конкретно нарушение е ангажирана неговата отговорност и да организира защитата си.

Както беше посочено по-горе не са налице противоречия и в информационните изявления, съдържащи се в събраните в хода на производството доказателства, което да налага излагане на подробни мотиви, кои доказателства съдът кредитира и кои отхвърля, съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, а приобщените, както гласни, така и писмени доказателства се намират в корелативно единство с приетата за установена фактическа обстановка и безспорно установяват същата.

Заповедите на министъра на здравеопазването, издадени на основание чл. 63, ал. 1 ЗЗ по своята същност представляват общи административни актове, което следва от разпоредбата на чл. 63, ал. 11 ЗЗ и за тях липсва изискване за обнародване като предпоставка за влизането им в сила, а са приложими правилата на чл. 65 и сл. от АПК.

Не е спорно по делото, че процесната заповед е обявена на интернет страницата на МЗ по реда на чл. 73 вр. с чл. 66, ал. 1 от АПК и същата е породили своето действие, като въведените с нея противоепидемични мерки са задължителни за всички граждани.

Не е спорно, че към 16.04.2020г., на която дата е осъществено нарушението, в Република България, с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е обявено извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), като впоследствие срокът на извънредното положение е бил удължен до 13 май 2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г. са преустановени посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Посочената заповед е изменена и допълнена със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.), с която посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на посочени в същата противоепидемични мерки.

Като на посочената дата 16.04.2020г. жалбоподателят се е намирал в парк „Младежки парк“ в град Русе, същият е нарушил въведената със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, забрана за посещение на паркове и градски градини и е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 209а, ал. 1 ЗЗ.

Неоснователни са доводите на процесуалния представител на жалбоподателя, че към момента на издаването на наказателното постановление, посочената заповед е била отменена. Същественото е, че същата е била в сила, към момента на установяване на нарушението и съставянето на АУАН.

Неоснователни са доводите на процесуалния представител на жалбоподателя, касаещи приложението на чл. 3, ал. 2 ЗАНН. В случая не се касае за настъпила промяна в закон, тъй като разпоредбата на чл. 209а, ал. 1 ЗЗ не е променяна и не е налице хипотезата на приемане на по-благоприятен закон, който да декриминализира деянието, за което е санкциониран жалбоподателя. Касае се само и единствено за промяна на вида и характера на въведените противоепидемични мерки, а не за промяна на нормативна разпоредба, която да е по-благоприятна или да изключва дадено поведение като административно нарушение.

Според настоящия съдебен обаче, в случая се касае са маловажен случай на административно нарушение и следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 28 ЗАНН.

Налице са обстоятелства, определящи по-ниска степен на описаното в АУАН и в НП нарушение, в сравнение с другите нарушения от този вид. На първо място нарушението е извършено пет дни преди да бъде отменена забраната за посещение на паркове и градини. На следващо място видно от показанията на разпитания в процесуалното качество на свидетел актосъставител жалбоподателят е бил с поставена предпазна маска, покриваща носа и устата му, бил е сам седнал на пейка, които обстоятелства в своята съвкупност сочат и на много по-ниска степен на засягане на обществените отношения предмет на защита и с поведението си жалбоподателят по никакъв начин не е застрашил живота и здравето на други граждани. Използвайки лични предпазни средства жалбоподателят е проявил съвестно и отговорно отношение към въведените противоепидемични мерки и само и единствено обстоятелството, че се е намирал в парк, според настоящия съдебен състав не налага по отношение на същия да бъде реализирана административнонаказателна отговорност.

По гореизложените мотиви съдът намира жалбата за основателна, а като не е приложил разпоредбата на чл. 28 ЗАНН при наличието на предпоставките за това, наказателното постановление се явява незаконосъобразно.

Районният съд в Русе отмени наказателно постановление № 154-ЗЗ/10.09.2020г., издадено от Директора на ОД на МВР – Русе, с което на П.С.С., на основание чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 (триста) лева, за нарушение по чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня