съдебна палата русе

Районният съд в Русе потвърди санкция от АДФИ спрямо кмета на Община Ветово

Със Заповед от 08.09.2017 г., Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция възложил на А. К. – държавен финансов инспектор в Агенцията, да извърши финансова инспекция на Община Ветово досежно законосъобразността на извършените през 2017 г. разходи в Общината.

В хода на извършената финансова инспекция, въз основа на представените й от Община Ветово документи, А. К. установила, че с Докладна записка, вх. № ДЗ-06-03-5/10.01.2017 г., кметът на Община Ветово внесъл в Общински съвет – Ветово проектобюджета на Община Ветово за 2017г. С Решение № 246 по Протокол № 25/30.01.2017 г. общинският съвет приел бюджета на Община Ветово за 2017г. по разходите. В приетия с това решение бюджет на Община Ветово за 2017г. по разходите, не били предвидени средства за текущ ремонт на сгради за културни мероприятия /Младежки дом/ в община Ветово. В Решение № 246 по Протокол № 25/30.01.2017 г. на ОбС-Ветово било отразено, че е влязло в сила на 02.03.2017г.

С жалба изх. № 06-105-75/07.03.2017г., кметът на Община Ветово – Г. Г. оспорил пред Административен съд – Русе 18 решения, приети с Протокол № 25/30.01.2017 г. на ОбС-Ветово, сред които и Решение № 246 за приемане на бюджета на Община Ветово за 2017г. по разходите. С жалбата било направено Особено искане за предварително спиране изпълнението на решения от № 245 до № 262 за приемане на бюджета на Община Ветово за 2017г. С Определение от 22.03.2017г. по Адм.дело № 77/2017г. на Административен съд – Русе спрял допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решения от № 246 до № 257. В срока за обжалване, с частна жалба, вх. № 783/03.04.2017 г., чрез Административен съд – Русе, Общински съвет – Ветово, обжалвал пред ВАС това определение. С определение № 5575/03.05.2017г. по Адм.дело №4523/2017г. ВАС отхвърлил искането на кмета на Община Ветово за спиране на предварителното изпълнение на решения от № 246 до № 257 приети с Протокол № 25/30.01.2017 г. на ОбС-Ветово, като това определение било окончателно.

С решение от 05.06.2017г. по Адм.дело № 77/2017г. на Административен съд – Русе, по жалбата на кмета на Община Ветово била прогласена нищожността на решения от № 245 до № 258 по Протокол № 25/30.01.2017 г. на ОбС-Ветово, в т. ч. Решение № 246 за приемане на бюджета на Община Ветово за 2017г. по разходите. Това решението било обжалвано от ОбС-Ветово пред ВАС, като било насрочено заседание за 18.11.2018г. за разглеждане на образуваното Адм. дело № 8301/2017г. на ВАС.

Свид.К. установила при проверката си също така, че междувременно, на 12.04.2017г., между Община Ветово, представлявана от жалб.Г.Г. – кмет, и ЕТ„КЕТИ-Кънчо Недялков“-гр.Сеново бил сключен договор за възлагане на обществена поръчка – строителство, чрез директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП, с предмет: „Текущ ремонт на Сграда за културни мероприятия в гр.Ветово“. Стойността на обществената поръчка, съгласно количествено-стойностна сметка възлизала на 48564.12лв. с ДДС, а срокът на изпълнение на договора бил 30.06.2017г. По фактура от 24.04.2017г., на изпълнителя бил изплатен аванс от Община Ветово в размер на 14 569.24лв. с ДДС. На 30.06.2017г. СМР по договора приключили.

Въз основа на така установеното свид.А.К. приела, че със сключването на 12.04.2017г.на процесния договор за възлагане на обществена поръчка, жалб.Г.Г., в качеството си на кмет на Община Ветово и на възложител е поел ангажимент за разход за 2017г., непредвиден в бюджета на Община Ветово за 2017г., поради което съставила против Г. АУАН за извършено нарушение по чл.128 от ЗПФ.

Въз основа на акта за установяване на административното нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на жалб.Г.Г., на осн. чл.32, ал.1, т.1 от ЗПФ било наложено наказание “Глоба” в размер на 200.00 лв.

Районен съд – Русе потвърди Наказателно постановление № 11-01-523/12.04.2018г. на Директора на Агенция за Държавна финансова инспекция-София, против Г. А. Г., с което за нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, на осн. чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ е наложено наказание “Глоба” в размер на 200.00 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня