Ранно откриване на пожари с помощта на дронове

Ранно откриване на пожари с помощта на дронове е сред целите на проект, който ще изпълнява Русенския университет

Русенският университет започва работа по проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA), код 2263, който е съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на държавите участващи в програмата за транснационално сътрудничество Interreg V-B „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020. Партньорите по проекта са 9 институции от Гърция, България и Кипър. Водещ партньор е Университетът в Патра (Гърция), а от българска страна участват Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“. Дейностите по проекта и неговите цели бяха представени по време на пресконференция днес.

Основните цели на проекта са създаването, съпоставката и изследването на три пилотни системи за ранно откриване на горски пожари, които ще бъдат базирани на безпилотни летателни апарати и стационарни наземни термални и оптични камери, както и разработването на нови модели за оценка на риска от възникването на горски пожари. В рамките на проекта ще се проведат демонстрации на разработените системи и обучения за различните заинтересовани страни.

Системата, разработена в рамките на проекта THEASIS, ще бъде приложена за три горски масива разположени от най-северната до най-южната част на балкано-средиземноморския регион. Тя ще обхване общо около 21 200 ха гори, част от екологичната мрежа Натура 2000. Дейностите по проект SFEDA ще се извършат върху 0.069% от общата площ на региона, която е около 30 300 000 ха. Проектът ще покрие около 0.22% от общата горска площ, като се предвижда до 2023 г. да се обхване 1%.

Основните задачи пред екипа на Русенския университет ще са свързани с проектирането и създаването на една от планираните пилотни системи, като за целта ще се използват летателни апарати с фиксирано крило и такива с ротационно крило. Различните дронове ще бъдат екипирани с термални и оптични камери и ще позволяват откриването на източници на топлина и дим от голяма височина, както и точното гео-рефериране на събитието и предаването на информацията за него към наземен команден център.

Тестването и изследването на функционалността на системата ще се извърши на територията на Природен парк „Русенски Лом“. Дирекцията ще постави оборудвана стационарна кула за наблюдение и пожароизвестяване на горската си територия. Експерти ще извършат актуален анализ на релефа и типовете хабитати. Информацията ще бъде необходима за да се създаде дигитален модел за оценка на риска от възникването на горски пожари. Прегледът на превантивните мерки за горски пожари ще бъде включен в анализ на разходите и ползите от различните представени алтернативи. Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ ще създаде информационни материали и ще организира обучения за местни и регионални власти.

Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи на 01.10.2019 г. Общият бюджет е 1 412 091,56 евро, от които за Русенски университет са планирани 273 583,50 евро, а за ДПП „Русенски Лом“ 110 825,56 евро.

Сподели: