административен съд русе

РАС отмени част от решение на ОбС – Ветово за основните месечни заплати на кметовете на Глоджево и Смирненски

С решение от днес, 12.02.2018 г., постановено по дело №2/2018 г., Административен съд – Русе отмени точки 2 и 3 от решение №378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово. С оспорените текстове са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски.
Производството бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово, който оспори част от процесното решение като незаконосъобразно, прието в противоречие с административнопроизводствените правила и материалния закон.

След съобразяване на събраните по делото доказателства, становищата на страните и след извършена служебна проверка за законосъобразността на оспорения акт, съдът приема, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при приемането на т. 2 и т. 3 от решението. Внесените допълнително и гласувани от Общинския съвет текстове не са били включени в предварително обявения дневен ред, което е в противоречие с процедурите по свикване и провеждане на заседанията на местния парламент, уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Според съда липсват и мотиви, с които да се обоснове приемането на предложените към решението допълнителни точки.

С тези съображения съдът намира, че Решение №378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово е незаконосъобразно в оспорената част и следва да бъде отменено.

Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе и е на адрес: http://delo.admcourt-ruse.com/s/0061d818/00213118.htm

Сподели:

Още новини от деня