административен съд русе

РАС потвърди санкция спрямо ДП „Пристанищна инфраструктура“ от ДИТ – Русе

Административен съд – Русе остави в сила решение № 743 03.12.2018 год. на Русенски районен съд, І н.с., постановено по н.а.д.№ 1572 по описа на съда за 2018 год., с което потвърдено наказателно постановление (НП) №№18-001192 от 07.08.2018 г. на Директора на дирекция “Инспекция по труда”-Русе.

Това стана след  касационна жалба от държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, София, против решение № 743 от 03.12.2018 год. на Русенски районен съд, поставено по н.а.д.№ 1572 по описа на съда за 2018 год., с което потвърдено изцяло наказателно постановление(НП) №18-001192 от 07.08.2018 г. на Директора на дирекция “Инспекция по труда”-Русе за допуснато от държавното предприятие- жалбоподател нарушение на изисквания за осигуряване на непрекъсната седмична почивка от 36 часа, по чл.153, ал.2 от Кодекса на труда(КТ). Развити са оплаквания, че решението е неправилно, поради съществено нарушение на процесуалните правила, нарушение на материалния закон и необоснованост-касационни основания по чл.209 АПК, а не по чл.348 НПК. Сочи правни за съображенията в подкрепа на оплакванията и счита, че са налице условията по чл.28 ЗАНН за определяне на случая като маловажен. Иска обжалваното решение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да бъде отменено потвърденото НП. Прави алтернативно искане за изменение на НП в сакнционната му част, като административното наказание бъде определено в минимален размер.

Русенският районен съд е събрал и обсъдил изчерпателно ангажираните и приобщени по делото писмени и гласни доказателства. От фактическа страна е прието, че отчетните форми за сумарното изчисляване на работното време установяват непрекъсната работа на работника Д. Е. за времето от 01.07.2018 г. до 14.07.2018 г. без почивен ден, обстоятелства установени при извършената на 14.07.2018 г. проверка по повод трудова злополука с този работник. Въззивният съд, изследвайки законосъобразността на НП, постановява извод, че при установяване на нарушението и издаване на постановлението не са допуснати съществени процесуални нарушения. Изследвани са възраженията на предприятие-жалбоподател за допуснати процесуални нарушения, които са отхвърлени. След прецизен анализ на относимата към случая нормативна уредба в КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските, са изложени обосновани съображения за правилно приложение на материалния закон. Изложени са съображения за липса на законовите предпоставки, визиращи маловажност на случая. Съдът е изследвал и индивидуализацията на наложеното наказание, като приема, че данните от писмените доказателства сочат отсъствие на смекчаващи отговорността обстоятелства. Така мотивиран РРС е потвърдил изцяло обжалваното пред него НП.

Касационната инстанция напълно споделя фактическите и правни изводи в обжалваното решение.

Още по темата тук.

Сподели:

Още новини от деня