РАС прати в Агенция „Митници“ казус за невъзстановен акциз на „Топлофикация Русе“ за над 1.1 млн. лева

Време за прочитане: 2 мин.

„Топлофикация Русе“ депозирала в Митница Русе искане за възстановяване на акциз на основание чл. 27. ал. 1 от ЗАДС, вх. № 32-19540/22.01.2016г. Размерът на искания акциз за възстановяване бил посочен на 3 416 097.05 лева и касаел данъчен период от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г.

С решение № BG00400041B-27-1-PB5/25.03.2016 г., началникът на Митница Русе оставил без уважение искането на „Топлофикация Русе“ ЕАД за възстановяване на акциз в общ размер от 3 416 097. 05 лева, както следва:

За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2015 г., относно исканият акциз в размер на 1 178 713. 06 лева, досежно данъчни периоди 01.01.2011г. – 30.09.2012г., АО приел, че искането е процесуално недопустимо. Съображенията за този извод лежали на факта, че на дружеството била извършена ревизия за установяване на задължения за акциз, като в обхвата на тази ревизия били включени и данъчните периоди 01.01.2011г. до 30.09.2012г. Съответно Ревизионен акт № 14/37/21.06.2013г. след обжалване по административен и съдебен ред е влязъл в сила. Предвид на това задълженията, определени за тези данъчни периоди са окончателно установени.

За другата част на данъчен период- от 01.10.2012г. до 31.12.2015г., началникът на Митница Русе също отказал възстановяването на претендирания акциз в размер на 2 237 383,99 лева, тъй като приел, че същият е законосъобразно начислен и внесен в държания бюджет и не подлежи на възстановяване.

Решението било оспорено пред горестоящия АО, но със своето Решение № Р-298 от 27.05.2016 г., директорът на Агенция „Митници“ отхвърлил жалбата.

Упражнявайки правата си по съдебен ред, „Топлофикация Русе“ ЕАД депозирала жалба пред АС София град, който със своето решение я уважил и с диспозитива му разпоредил да се върне делото като преписка на началника на Митница Русе за постановяване на ново решение по направеното от „Топлофикация Русе” ЕАД искане № 32-19540/22.01.2016 г., в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. С решение № 14349/27.11.2017 г. по административно дело № 6409/2017г. по описа на Върховния административен съд на Република България, първоинстанционното решение на АС София град било оставено в сила.

По повод на влязлото в сила решение на АССГ, „Топлофикация Русе“ ЕАД депозирала пред началника на Митница Русе ново искане, за изпълнение на решенията на съда, като бъде възстановена на дружеството сумата в размер на 3 416 097.05 лева.

Със оспореното пред настоящата съдебна инстанция решение за възстановяване на акциз № BG004000-ИВ-27-РВ2/12.01.2018 г., било оставено без разглеждане искането на дружеството за възстановяване на акциз в размер на 1 178 713,06 лева, касаещо данъчни периоди 01.01.2011 г.-30.09.2012 г., като процесуално недопустимо. В диспозитива на акта на АО е посочено още, че „Същото може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс“.

Срещу решението, само в тази му част е и депозираната пред АС Русе жалба. Административен съд – Русе остави без разглеждане жалба от „Топлофикация Русе“ ЕАД срещу изричен отказ на началника на Митница Русе, материализиран в решение за възстановяване на акциз № BG004000-ИВ-27-РВ2/12.01.2018 г., с който е оставено без разглеждане искането на дружеството за възстановяване на акциз в размер на 1 178 713,06 лева, касаещ данъчни периоди 01.01.2011 г. – 30.09.2012 г., като процесуално недопустимо.

Съдът прекрати производството по адм. дело № 44/2018г. по описа на Русенски административен съд и изпрати делото по подведомственост на директора на Агенция „Митници“, София. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня