теодора евтимова библиотека русе

РБ „Любен Каравелов“ организира международна научна конференция през април

Темата за манипулацията на общественото мнение в днешния информационен век е повече от актуална и интригуваща. Актуалността се обуславя от факта, че с развитието на цивилизацията, възможностите за въздействие се увеличават и мястото, което манипулацията заема в различни сфери на обществения живот е все по-голямо. Конференцията има за цел да предостави среда за споделяне на гледни точки при боравене със събития и факти, за необходимостта от разграничаване на истинската информация от фалшивата, за опасностите на неистината и използването й като инструмент за влияние върху хората.

Конференцията се посвещава на 130 години Регионална библиотека „Любен Каравелов“; 250 години от първото издание на енциклопедия Британика; 140 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов.

Конференцията ще се проведе на 25 – 26 април в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ № 1.

Работни езици: български и английски.

Представянето на докладите и научните съобщения ще бъде в рамките на 15 минути.

Заявки за участие се подават до 15 март.

Срокът за изпращане на докладите е 13 април. Научните съобщения и разработки трябва да отговарят на следните ИЗИСКВАНИЯ.

Представените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Такса за участие – 30.00 лв

Плащане по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция „Лъжи и спекулации със събития и факти ….”.

ТБ Инвестбанк АД Русе

IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00

BIC: IORTBGSF

Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.

Лица за контакт:

Валерия Йорданова: e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова: e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912

Сподели:

Още новини от деня