Безработицата в Община Русе

РДСП – Русе изясни днес промените в Закона за семейните помощи за деца

В държавен вестник бр. 99 от 12.12.2017 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г. в който са регламентирани средномесечния доход за достъп до семейни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и размерите на семейните помощи за 2018 г., които влизат в сила от 01.01.2018 г.,съобщи по време на пресконференция днес Благомил Благоев – и. д. директор на РД „Социално подпомагане“ – Русе.

В преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ са регламентирани изменения и допълнение в ЗСПД, с които се въвежда правна възможност за определяне на различен доходен критерий за отпускане на семейни помощи.

През 2018 г. е определен нов средномесечен доход в размер на 450.00 лева за достъп до следните помощи.
– еднократна помощ при бременност /по чл. 5а, ал. 1 от ЗСПД / – 150.00 лева;
– еднократна помощ за ученици, записани в първи клас /по чл. 10а от ЗСПД/ – 250.00 лева;
– месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година /по чл. 8, ал. 1 от ЗСПД/ -100.00 лева.
През 2017 г. горепосочените семейни помощи се предоставяха при средномесечен доход в размер 400.00 лева.
С & 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ в ЗСПД е създаден чл. 4а, чрез който се въвежда различен доходен критерий за преценка на правото на подпомагане с месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 2, ал. 3, т. 2 от ЗСПД.

През 2017 г. на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст имаха право семействата със средномесечен доход на член от семейството по нисък или равен на 400.00 лева за предходните 12 месеца. Този критерий се запазва за 2018 г., но се изменя размера на месечната помощ, както следва:
– за семейство с едно дете е 40.00 лева – /за 2017 г. е в размер на 37.00 лева/;
– за семейство с две деца е 90.00 лева – /за 2017 г. е в размер на 85.00 лева/;
– за семейство с три деца 135.00 лева – /за 2017 г. е в размер на 130.00 лева/;
– за семейство с четири деца 145.00 лева – /за 2017 г. е в размер на 140.00 лева/;
– за всяко следващо дете в семейството помощта расте с по 20.00 лева.

Въведена е допълнителна целева група за семействата със средномесечен доход на член от семейството от 400.01 лева до 500.00 лева, за предходните 12 месеца, месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст ще е 80% от пълния размер на помощта или за семейство с:
– едно дете е 32.00 лева;
– две деца е 72.00 лева;
– три деца 108.00 лева;
– четири деца 116.00 лева;

Месечната помощ по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя независимо от дохода на семейството за едно дете в размер на 40.00 лева.
Всички останали размери на семейни помощи се запазват.

В съответствие с изискванията на &1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2018 г., считано от 01.01.2018 г. семейните месечни по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, които са отпуснати преди влизането в сила на този закон, се изплащат до изтичане на срока, за който са отпуснати, в размерите, определени в чл. 63, ал. 4 от ЗДБРБ, като размерите ще се изменят с издаване на заповед.

Както и досега месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставя, независимо от доходите на семейството и се запазват досегашните размери.

Сподели: