директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане - Русе Милена Влахова

РДСП – Русе: Месечната добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище ще се превежда директно на общините

Заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините. Право на целевата помощ имат хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, или техен законен представител, ако са поставени под пълно запрещение. Целевата помощ е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост. С цел изплащането на целевата помощ, общините ще предоставят в ДСП разходооправдателни документи, въз основа на които да се превеждат средствата. Целевата помощ не включва заплащане на такса за битови отпадъци.

До 31.03.2019 г. правото на хората с увреждания на целеви помощи по ЗХУ се осигурява чрез подаване на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АСП.

До приемането на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания са приложими разпоредбите от ППЗИХУ, доколкото не противоречат на ЗХУ.

Съгласно ЗХУ хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт. Целевата помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане. Валидни са досега прилаганите медицински условия, експлоатационни срокове и медицински документи, както и всички останали процедури от ППЗИХУ по отношение на целевите помощи за ПСПСМИ.

Съгласно ЗХУ целева помощ за покупка на моторно превозно средство се отпуска на хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат определени от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност и са работещи или учащи. Необходимите документи са регламентирани в ППЗИХУ. Помощта за 2019 г, е в размер до 1 392 лв.

Целевата помощ за приспособяване на жилище е предназначена за хора с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка. Размерът на помощта за 2019 г. е до 696 лв.

Съгласно ЗХУ хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди. Предвидени са два режима на изплащане на целевата помощ:

– на правоимащите лица – при подаване на заявление-декларация с приложени съответните документи в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

– на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ в случаите на извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения. Помощта за 2019 г. е в размер до 278,40 лв.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе Милена Влахова.

Сподели:

Още новини от деня