директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане - Русе Милена Влахова

РДСП – Русе: Нов вид месечна финансова подкрепа е съобразно степента на увреждането от 1 януари

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г.,  и заменя досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа  е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок е размерът на финансова подкрепа за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Считано от 01.01.2019 г., прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 % от размера на социалната пенсия (получавана като втора пенсия), стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. С промяната се дава правото на едно лице да получава по-благоприятния размер на месечна финансова подкрепа.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). За 2018 г. общият брой на отпуснатите месечни добавки за социална интеграция в област Русе е бил 35621 бр.

Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019  г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

За периода от 01.01.2019 г. до 29.01.2019 г. заявления-декларации за отпускане на финансова помощ в ДСП в област Русе са подали 6250 лица, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе Милена Влахова.

Сподели:

Още новини от деня