РДСП – Русе с подробности относно новия ЗХУ

Във връзка с обнародвания в Държавен вестник, бр. 105 от 18.12.2018 г. Закон за хората с увреждания (ЗХУ), с който се отменя Закона за интеграция на хората с увреждания и ще е в сила от 01.01.2019 г., Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе предостави днес подробна информация.

От 01.01.2019 г. отпуснатата до 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, се прекратява служебно на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Всички лица, които са получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция от дирекция «Социално подпомагане», ще получават нов вид месечна финансова подкрепа, според определената степен трайно намалена работоспособност, до срока на социалната оценка. Посочените плащания ще бъдат преобразувани служебно, като не се налага лицата да подават нови заявления-декларации.

Ползите за хората с увреждания са следните:

  • Месечната финансова подкрепа е в нови размери, определени като процент от линията на бедност. Размерът на линията на бедност се актуализира ежегодно – размерът на финансовата подкрепа ще се актуализира също ежегодно; За 2019 г. линията на бедност е 348 лв.
  • Месечната финансова подкрепа ще се изплаща в по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на досега получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона за хората с увреждания размери;
  • Лицата, на които е отпусната социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, но не са я получавали поради достигнат таван на основната пенсия, след 01.01.2019 г. ще могат да получават определения размер под формата на месечна финансова подкрепа.

Лицата, които са получавали 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност като втора пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция, е необходимо да подадат заявление-декларация в дирекция «Социално подпомагане» по настоящия си адрес не по-късно от 31.03.2019 г., за да им бъде отпусната месечна финансова подкрепа от 01.01.2019 г.

Лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище трябва да подадат заявление-декларация, тъй като от 01.01.2019 г. се променя начина на изплащане – сумата ще се превежда на общините.

Лицата ще получават новата финансова подкрепа по заявения до момента в дирекция «Социално подпомагане» от тях начин за изплащане на добавката за социална интеграция – по банков път или чрез пощенския клон.

Важно е да се уточни, че всички помощи, отпускани от дирекции «Социално подпомагане», се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща по същия ред – през месец февруари 2019 г. за месец януари 2019 г.

В същия брой на Държавен вестник беше обнародван и новия Закон за личната помощ. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., но предоставянето и финансирането на личната помощ ще се осъществяват от 1 септември 2019 г.

Сподели:

Още новини от деня