директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане - Русе Милена Влахова

РДСП – Русе: 115 лева е размерът на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

От 01.01.2019г. в подразделенията на АСП започна приема на заявления-декларации за предоставяне на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).   Заявленията  се подават в ДСП в цялата страна по настоящ адрес на лицето (законен представител на детето).

Помощта ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в ЗСПД, но не и заедно с персонална пенсия, отпусната за дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца ще продължат да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Персоналната пенсия на дете, за което е отпусната новата месечна помощ, ще се прекратява поради отпаднало основание за получаването й. Месечна помощ ще се предоставя независимо от доходите на семейството и детето, надругия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето и живеят постоянно в страната.  

Необходими условия за отпускане ѝ са:

детето да няма право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД); редовно да посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; да  има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; да живее постоянно в страната.

Помощта ще се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не получава месечна помощ за него по реда на същия закон. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за  държавния бюджет на Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година. За 2019 г. нейният размер е 115 лв.       

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе Милена Влахова.

Сподели:

Още новини от деня