Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

РД ПБЗН- Русе припомня основни правила за пожарна безопасност при прибиране на реколтата

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе организира и предприема редица дейности с оглед опазване на селскостопанската продукция, недопускане на пожари в реколтата по време на жътвената кампания и дейностите по прибирането на продукцията, както и контрол по отношение спазването на правилата за пожарна безопасност. Направените анализи на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през изминалите жътвени кампании показват, че най-често нарушенията констатирани от органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол са: използването на земеделска техника, която не е била проверена и допусната за участие в жътвената кампания; използването на неизправна техника; липсата на необходимите противопожарни уреди; жътва при неразорани противопожарни ивици; и не на последно място, нарушаване на забраната за палене на стърнища. С настъпването на етапа „восъчна зрялост“ в житни култури, високите дневни температури и честите засушавания водят до увеличаване опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и полезащитни пояси, или намиращи се в непосредствена близост сгради. Поради това юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи при започване на жътвата трябва да предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. Много често се пренебрегва забраната за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Наред с възникването на пожари обаче съществува опасност и от задимяване на пътища, с което се създава и непосредствена опасност за пътно-транспортни произшествия. Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната
безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2014г.). Необходимо е за опазване на земеделските земи от пожари електроснабдителните, електроразпределителните, газоснабдителните дружества да извършват проверка на линейните си обекти, преминаващи през масиви с житни култури за спазване на изискванията. Също така органите, стопанисващи пътищата и железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни посеви, трябва да поддържат почистен сервитута на пътя и ж.п. трасето. Пожарникарите призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания и прибирането на реколтата, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности, в близост или в самите масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват ПРАВИЛАТА, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ: – Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж; – Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата; – Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки; – Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност; – Не допускайте паленето на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за зърно и фураж и до вече ожънати масиви на по-малко от 50 метра до тях; – Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата. – Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти; – Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж; – При пожар веднага съобщете на тел. 112 /Единния европейски номер за спешни повиквания/, като определите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара – хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, окажете им нужното съдействие!

Сподели:

Още новини от деня