Регионална среща за представяне на концепция за регионални иновационни центрове се проведе днес в Русе

При засилен интерес премина срещата в Русе за бъдещите Регионални иновационни центрове, които ще бъдат създадени по процедура на ОП „Иновации и конкурентоспобност“ чрез трансфер на средства от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В нея бизнесът и научните организации от Северен централен район дискутираха конкретните потребности на бизнеса и науката, пресечната точка на техните интереси и в тази връзка конкретните параметри на процедурата с представителите на УО на ОП „Иновации и конкурентоспобност“.
Събитието започна с представяне на концепцията за Регионалните иновационни центрове (РИЦ) и обща дискусия, след което обсъждането продължи в по-тесен кръг в предварително селектирана фокус група.
Идеята на процедурата е да се изгради и развие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза с цел провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, които да допринесат за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Така ще се стимулира създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация ( ИСИС).
Общият бюджет на процедурата ще е 100 млн. лева, разпределени между 6-те района за планиране, с изключение на София – град. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1,5 млн. лева, а максималният – 7 млн. лева. Във всеки един от районите за планиране ще може да има от 1 до 3 РИЦ. По време на презентацията бяха представени и други детайли, свързани с допустимите кандидати, проекти, разходи, с режима на държавна помощ.
По време на общата дискусия, а и след това във фокус групата, вниманието беше съсредоточено най-вече върху това какво е необходимо да се направи, за да бъдат устойчиви бъдещите центрове. Съфинансирането, което задължително се изисква от членовете на РИЦ, беше сред горещите въпроси. Как да бъде мотивиран бизнесът да участва в такъв център, също предизвика различни мнения. Участниците в срещата обърнаха внимание още върху иновационния капацитет на участниците и критериите за оценка. В бъдещия център трябва да влязат фирми с доказана научно-развойна дейност, прагът от минимум 5 фирми, които да участват в РИЦ, е висок и може да бъде намален на 3, бяха част от предложенията. Обсъдиха се и други важни детайли: дали в центровете трябва да се привличат чужди фирми и учени, вкл. и българи, които в момента живеят в чужбина.
Представителите на УО на ОПИК коментираха пред аудиторията, че разумните предложения от срещата в Русе и в другите центрове на планови райони ще бъдат взети под внимание при подготовката на условията за кандидатстване по процедурата. Християн Султанов, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспобност“, бе категоричен, че целта на управляващия орган на ОПИК е да бъдат създадени жизнеспобни структури с оглед и на следващия програмен период 2021 – 2027 г. Според индикативния график се очаква условията за кандидатстване ще бъдат разработени в периода декември 2018 – февруари 2019 г, общественото им обсъждане ще е март- април 2019 г., а обявяването на процедурата за кандидатстване – май 2019 г.

Сподели:

Още новини от деня