ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Регионални награди 2021: коя област в какво е добра

Време за прочитане: 4 мин.

За десета поредна година Институтът за пазарна икономика ще представи изданието „Регионални профили: показатели за развитие” – единственият по рода си алманах на регионалното развитие в България.

Публикуването на изследването, включващо подробните профили на всички области и пълната база данни предстои след броени месеци, но обработката на данните в дванадесетте изследвани категории на регионалното икономическо и социално развитие вече е готова. И в тазгодишното издание най-високите оценки както за икономическото, така и за социалното развитие са за столицата. Проследяването на представянето на отделните регионални данни в различните категории обаче показва, че редица други области заслужават признание за напредъка в една или друга сфера от икономическия и социален живот. Вижте по-долу кои области се открояват като добър пример в отделните категории и защо.

РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ 2021

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Доходи и стандарт на живот: ГАБРОВО. В тази категория представянето на Габрово традиционно е много добро и нарежда областта веднага след столицата. И през 2019 г. брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите продължават да нарастват, като средногодишният доход на лице от домакинството е вторият най-висок след този в столицата. Тези показатели предопределят сравнително ниското ниво на бедност в областта.

Пазар на труда: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ. Показателите за пазарите на труда през 2020 г. в областите Велико Търново и Русе им отреждат съответно второто и третото място, веднага след столицата. Икономическата активност на работната сила във Велико Търново намалява, но остава сред най-високите в страната. По-висока от средната е и тази в област Русе. Заетостта в двете области е сравнително висока, а безработицата – ниска. Велико Търново и Русе са сред областите с най-високообразована работна сила.

Инвестиции: БУРГАС. Бургас остава сред областите с най-високо ниво на бизнес и инвестиционна активност в страната. Броят на нефинансовите предприятия достига 76 на хиляда души от населението в областта през 2019 г. (61 в страната). Относителните обеми на чуждестранните преки инвестиции и на произведената продукция спрямо населението продължават да нарастват стабилно и са значително над средните за другите области нива.

Инфраструктура: ШУМЕН. Гъстотата на пътната и железопътната мрежи в област Шумен е по-висока от средната за страната. Шумен е и областта с най-висок дял на автомагистралите и първокласните пътища в пътната мрежа – 36% (при 19% средно в страната). Този показател предопределя сравнително високото качество на пътищата в областта. Достъпът на домакинствата до интернет се повишава значително и през 2020 г. е сред най-високите в страната.

Данъци и такси: ВИДИН, МОНТАНА. Усредненото ниво на местните данъци и такси в общините на областите Видин и Монтана е значително по-ниско от средното в страната и през 2021 г., което е типично за догонващите области. Особено големи разлики между средните нива за страната и общините в двете области се наблюдават по отношение на данъчни ставки върху търговията на дребно, превозните средства, недвижимите имоти на юридическите лица.

Администрация: ВАРНА, ДОБРИЧ, ТЪРГОВИЩЕ. Общините в трите области получават високи оценки едновременно при оценката за прозрачността на тяхната работа на фондация „Програма Достъп до информация” и при самооценката си за развитието на електронното правителство и услугите на „едно гише” през 2021 година. Положително развитие в тях се наблюдава и по отношение на включването на териториите им в кадастралната карта.

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Демография: ВАРНА, СЛИВЕН. Демографската картина в областите Варна и Сливен остава една от най-благоприятните в страната и през 2020 г. основно благодарение на сравнително високата раждаемост. Коефициентът на естествен прираст са сред най-високите в страната, въпреки че и те са отрицателни. Област Варна продължава и да привлича население като коефициентът на механичен прираст е положителен от години. Застаряването в двете области е сравнително ниско.

Образование: СМОЛЯН. Област Смолян продължава да е отличник в сферата на образованието заради високите оценки на учениците на матурите и задържането на ученици и учители в образователната система. Смолян остава и сред областите с най-нисък дял на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование и с най-висок относителен брой на предавателите в основното и средното образование.

Здравеопазване: ПЛЕВЕН.Осигуреността на областта с лекари е значително по-висока от средната за страната както по отношение на общопрактикуващите лекари, така и що се отнася до лекарите от водещите специалности. Плевен остава и областта с най-висок -двойно по-висок от средния – относителен брой на леглата в многопрофилните болници. Относителният брой на преминалите на лечение болни е сред най-високите в страната, което само подсказва, че и хора от други области търсят здравни грижи в област Плевен. 

Сигурност и правосъдие: КЪРДЖАЛИ, ТЪРГОВИЩЕ. Често по-малките и икономически догонващи области се представят по-добре в тази категория. Кърджали е областта с най-нисък – двойно по-малък от средния – относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността през 2020 година. Търговище пък е сред областите с най-висока разкриваемост на престъпленията. И в двете области местните наказателни съдии са сравнително слабонатоварени, а правораздаването – относително бързо.

Околна среда: КЮСТЕНДИЛ, ХАСКОВО. Кюстендил и Хасково се отличават и с нисък обем на образуваните битови отпадъци спрямо населението и изключително висок дял на предадените за третиране и рециклиране отпадъци – над 95%. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата на Хасково са относително ниски. Делът на населението с достъп до обществена канализация и до такава свързана в пречиствателни станции за отпадъчни води в двете области обаче изостава, макар и с малко, от средните стойности за страната.

Култура: ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Богатото историческо и културно наследство за поредна година поставя Велико Търново и Габрово сред областите с най-интензивен културен живот. През 2020 г. Габрово отново е първенец по относителен брой (спрямо населението) на посещенията на музеите. Велико Търново пък е на първо място по посещения на библиотеките. 
Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/regionalni-nagradi-2021-koya-oblast-v-kakvo-e-dobra/#ixzz784DKd6AH

/Автор – Зорница Славова – ИПИ/

Сподели:

Още новини от деня