32 години от създаването на Агенцията по заетостта

Регистрираната безработица в Русенска област достигна до най – ниската си стойност от 4,6%

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през април в област Русе е 4,6%.  Спадът на годишна база е с 1,3 п. п. Сравнено с края на март бележи намаление с 0,1 п. п. Равнището на регистрираната безработица в страната през април 2022г. е 4,6%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца са били 4766, което е със 75 лица по-малко от м.март и с 1336 лица или с 22% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ценово – 20,5% /364/, следват общините Ветово –18,9% /767/, Борово – 17,3% /268/, Две могили – 12,3% /418/; Бяла – 11,3 % /546/, Сливо поле – 5,9% /201/, Иваново – 4,8% /140/ и най-ниско в Русе – 2,5% /2062/.

През м. април 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 669 безработни лица. Регистрирани са и 24 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м. април броят на започналите работа регистрирани безработни е 620. Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: най-много са наети в сектора на преработващата промишленост–18,5%, следвани от търговията–14%; селското, горското и рибното стопанство-10,5%; хотелиерството и ресторантьорството-10%; строителството-6,3%; държавното управление-4,4%; професионалните дейности и научните изследвания-4,3%; транспорта, складирането и пощите-3,5%, и др.

Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 4 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

През април 72,3% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други  172 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 16 по мерки и програми за заетост и 156 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, продължава да  осигурява работа на безработни лица,  като само през април са сключени трудови договори с нови 164 безработни лица.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. По тази процедура през месеца са одобрени заявленията на 64 работодатели за запазване заетостта на 789 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Русе през април са 355. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (40%); търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14,1%); хотелиерството и ресторантьорството (9%); административните и спомагателните дейности (8,2%); професионалните дейности и научните изследвания (6,5%); селското, горското и рибното стопанство (5,4%); държавното управление (4,5%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: помощен административен персонал по обслужването на клиенти; техници и приложни специалисти в природните и техническите науки; персонал, зает с услугите за населението, търговията и охраната-в сферата на персоналните услуги, продавачи; квалифицирани работници и сродни на тях-металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии, по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; машинни оператори и монтажници-оператори на стационарни машини и съоръжения, водачи на МПС и подвижни съоръжения; професии, неизискващи специална квалификация-чистачи и помощници, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.

Сподели: