Агенцията по заетостта стартира поредното национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила

Регистрираната безработица в Русенска област остава на много ниско ниво през юни

Регистрираните безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месец юни са 4404, които са с 2,1% или 93 лица повече спрямо м.май, а спрямо юни 2022г. стойността се запазва. При тази численост равнището на регистрираната безработица1 в област Русе през м.юни е 5,3%. Така спрямо предходния месец увеличението е незначително, с 0,1 пункт, а спрямо юни 2022 година равнището остава същото. За страната равнището на регистрираната  безработица през юни е 5,0%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 21,3% /754/, следват общините Борово – 18,4% /255/, Ценово – 18,0% /287/, Две могили – 16,2% /413/; Бяла – 12,8% /497/, Сливо поле – 7,4% /220/, Иваново – 3,5% /89/ и най-ниско в Русе – 2,9% /1889/.

Броят на новорегистрираните безработни през юни се увеличава–със 116 лица спрямо май 2023г. Според отчетените данни те са 647 лица и са с 44 по-малко от броя им през юни 2022г. Регистрирани са и 13 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През юни трудовите посредници и ромските медиатори са успели да активират 72 неактивни лица за регистрация в Бюрата по труда.

През м.юни броят на започналите работа регистрирани безработни възлиза на 387. Работа чрез бюрата по труда е намерило и 1 лице от групата на учащите се. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработващата промишленост-24,5%, следват тези от търговията-12,0%, държавното управление-8,7%, хотелиерството и ресторантьорството и транспорта съответно със 7,9%, селското, горското и рибното стопанство и административните дейности с 3,6%, строителството с 3,3%.

През юни 94% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 24 безработни от рисковите групи– 7 по мерки и програми за заетост и 17 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

През месеца в бюрата по труда в област Русе заявените работни места на първичния пазар на труда са 310. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (53,2%), следват хотелиерство и ресторантьорство (8,7%), търговията (7,7%), образованието (6,8%), строителството (5,5%) и държавното управление (5,5%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през април са: неквалифицирани работници в добивната, преработващата промишленост, строителството и транспорта, оператори на стационарни машини и съоръжения, металурзи, машиностроители и сродни на тях, персонал в сферата на персоналните услуги, продавачи, персонал, полагащ грижи към хората, приложни специалисти в природните и технически науки.

1 Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.

Сподели: