До средата на октомври завършва работата по преасфалтиране на пътя Русе - Бяла

Регистрираната безработица в Русенска област остава на рекордно ниско ниво през ноември

Време за прочитане: 2 мин.

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 534, което надхвърля с 89 броя им през същия месец на м. г. От тях без квалификация са 161, с работническа професия са 170, а специалистите със средно специално и висше образование – 203. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 108. Заетост е осигурена на 80 продължително безработни, както и на 70 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 333 безработни, което е с 22 повече отколкото през същия месец на м.г. С посредничеството на ДБТ други 81 безработни са наети по програми и мерки за заетост през ноември.

Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 529 (с 86 повече в сравнение със същия месец на м.г.).

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 472 места в бюрата по труда, което е с 85 над броя им през същия месец на 2017 г. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (234), търговията (85), административните и спомагателните дейности (45), хуманното здравеопазване и социалните работи (28), професионалните дейности и научните изследвания (25), селското стопанство (19), хотелиерството и ресторантьорството и държавното управление (по 16), образованието (13) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през ноември са заявени 56 работни места – по схеми по ОПРЧР. За 1 място се търси работник по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Към края на ноември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5755. Техният брой се увеличава със 107 в сравнение с края на октомври, а от началото на годината до края на ноември числеността на регистрираните безработни в областта намалява с 15%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 106 заети, 33 учащи и 99 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 5,6%,при 5,5%през предходния месец. сравнение с ноември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за ноември 2018 г. е 6,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 26,6% /1081 безработни лица/, следват общините Ценово – 18,4% /327/, Борово – 17,7% /275/, Две могили – 13,2% /450/, Бяла – 11,0% /557/, Сливо поле – 6,8% /230/, Иваново – 6,6% /191/, и най-ниско в община Русе – 3,3% /2644/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 1866 (32,4%)от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са близо 60%, а тези с основно и по-ниско образование са 55%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 45%, с работнически професии – 32%, специалисти – 23%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 38%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 14%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 523.

Сподели:

Още новини от деня