Регистрираната безработица в Русенска област достигна 5.3 % през юни

През юни постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 544, с 24 повече от май. От тях без квалификация са 202, с работническа професия са 185, а специалистите със средно специално и висше образование – 157. Близо 53 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 94. Заетост е осигурена на 85 продължително безработни, както и на 28 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 333 безработни. С посредничеството на ДБТ други 82 безработни са наети по програми и мерки за обучение и заетост, а 14 – по схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» през март.

Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 535.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 486 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (288); търговията (59); транспорта (24); селското стопанство (16); строителството, образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа (по 13); държавното управление (12)  и др.

По мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» в бюрата по труда в област Русе през юни са заявени 49 работни места.

Към края на юни в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5419. Техният брой намалява със 105 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 93 заети, 36 учащи и 91 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 5,3%,при 5,4%през предходния месец. сравнение с юни 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юни 2019 г. е 5,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 25,1% /1020 безработни лица/, следват общините Борово – 18,8% /292/, Ценово – 15,5% /275/, Две могили – 13,1% /447/, Бяла – 11,7% /564/, Сливо поле – 7,1% /242/, Иваново –6,5% /189/, и най-ниско в община Русе – 3,0% /2390/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 1741 (32,1%)от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 61%, а тези с основно и по-ниско образование са 58%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 31%, специалисти – 22%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези със средно образование – 47%, с основно и по-ниско образование – 40%, а висшистите – 13%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.

Сподели:

Още новини от деня