ВиК-Асоциация-Спасов

Редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Русе ще се състои на 28 март

С писмо с вх. № ЕО-Б-186/07.02.2024 г. от Областния управител на област Русе и Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе /Асоциация по ВиК- Русе/, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите същият ни е уведомил за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК- Русе на 28.03.2024 г. /с резервна дата 25.04.2024 г./.

Насроченото заседание на Асоциация по ВиК-Русе ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2023 година.

Докладва: Председател на АВиК – Русе

2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 година.

Докладва: Председател на АВиК – Русе

3. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 година.

Докладва: Председател на АВиК – Русе

4. Други.

В изпълнение на чл. 10, ал 5, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е определена  резервна дата и час в рамките на един месец от първоначално обявената дата за провеждане на заседанието без промяна на дневния ред, за която са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за редовната датата и това е 25.04.2024 г. от 11:00 часа.

Всички материали във връзка с предстоящото заседание са получени в деловодството на Общинска администрация – Бяла.

Съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

Съгласно изискванията на чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите позицията на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Предстои на 26 февруари Общински съвет – Бяла да съгласува следната позиция на Община Бяла по точките от дневния ред за редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе /Асоциация по ВиК-Русе/, което ще се проведе на 28.03.2024 г. от 11:00 часа или на резервната определена дата и час- 25.04.2024 г. от 11:00 часа, и оправомощи представителя на Община Бяла да гласува проектите на решения по точките от дневния ред, както следва:

  • по т. 1 от дневния ред: „Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2023 година:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, приемат Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2023 година.“.

  • по т. 2 от дневния ред: „Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 година:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, приемат Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 година, заедно с обосновката му, като утвърждават необходимостта от извършените разходи през 2023 година.“.

  • по т. 3 от дневния ред: „Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 година:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, приемат Проекта на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2024 година, при определена по реда на чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, вноска на държавата до 27 000,00 лева.“.

При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на Асоциация по ВиК-Русе представителят на Община Бяла ще приема предложенията към същите за информация, като при необходимост гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Бяла.

При невъзможност Кметът на общината да участва в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 28.03.2024 г. или на резервната определена дата- 25.04.2024 г., се определя Евгени Димов на длъжност Заместник- кмет на Община Бяла за представител на Община Бяла в събранието, който да гласува в съответствие с решенията на Общински съвет Бяла по въпросите от дневния ред на заседанието.

Сподели: