котовск данъчно община русе

Резервен център на националната система 112 ще има в Русе, Общината дарява сграда на ул. „Котовск“ на МВР

Съобразно Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 7693 / 02.02.2016 г. (вписан под № 98, т. 3, н.д. № 517, ДВР 1149, вх. № 1174 / 08.02.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), Община Русе е титуляр на правото на собственост спрямо поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64 (с площ от 1372 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс), заедно с изградените в имота сгради с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.7.64.1 (едноетажна, със застроена площ от 17 кв.м., с предназначение – хангар, депо, гараж) и 63427.7.64.2 (двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда), находящи се в гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4. Със съответни решения, приемани от Общински съвет – Русе, отразени в съставения АПОС, и при спазване на изискванията на Закона за общинската собственост, и Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, първият и вторият етаж на сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2, са били предоставени безвъзмездно за управление съответно на общинските предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“, при Община Русе.

Със заявление, регистрационен индекс 04-41-8#3 / 28.09.2021 г. по описа на Община Русе, Министърът на вътрешните работи на Република България е отправил искане до Община Русе за даряване на сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 в полза на Министерството на вътрешните работи на Република България. Искането е обосновано с възникнала необходимост за изместване на Районен център 112 Русе – резервен център за данни и комуникационно оборудване на Националната система 112. С последващо писмо, постъпилото в Община Русе с регистрационен индекс 24-251-5 / 08.10.2021 г., Министерство на вътрешните работи – дирекция „Национална система 112“, е представило подробна обосновка на необходимостта за изместване на Районния център 112 – Русе в сградата, обект на заявителския интерес, която да бъде придобита в собственост от МВР. Съобразно представените мотиви към искането, услугата Единен Европейски Номер 112 (ЕЕН 112) е въведена в България на 01.10.2008 г. в пълен обем, изпълнявайки всички изисквания на Европейската директива за универсалната услуга. Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (НССПЕЕН 112) включва районните центрове за приемане на спешни повиквания, които са териториални звена на Дирекция „Национална система 112“ (ДНС 112), националните служби за спешно реагиране (ССР) – Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), ГД и ОД на МВР, Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Националният медицински координационен център и взаимодействието между тях. НССПЕЕН 112 осигурява на гражданите, намиращи се на територията на Република България, непрекъснат, бърз и безплатен достъп до ССР за получаване на помощ при спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им.

ДНС 112, като специализирана дирекция от структурата на МВР по Закона за МВР, не е юридическо лице, по аргумент от чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), във връзка с чл. 7 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЗНССПЕЕН 112), и осигурява  приемането на спешните повиквания и предаването им към ССР. ДНС 112 има сключени протоколи за сътрудничество с всички 265 общини в Република България, както и с други институции и ведомства. Обхвата на дейността на ДНС 112, както и функционалностите, възможностите и услугите, предоставяни от системата за обслужване на спешни повиквания, са описани подробно в представените с писмо, регистрационен индекс 24-251-5 / 08.10.2021 г. по описа на Община Русе, мотиви. Повикванията, постъпващи на ЕЕН 112 се приемат в шест районни центъра, разпределени по териториален признак: София, Кърджали, Бургас, Варна, Русе и Монтана. Към настоящият момент Районен център (РЦ) 112 Русе е резервният национален център за данни и софтуерното и хардуерно  оборудване на Националната система 112. При отпадане на РЦ 112 София, РЦ 112 Русе поема целия трафик и всички функции на системата, без да се нарушава обслужването на спешните повиквания към ЕЕН 112 и достъпа до ЕЕН 112. РЦ 112 Русе е изграден през 2008 г. на обща площ от 185,32 кв. м. на първи етаж от шестетажния корпус на административната сграда, находяща се в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, и не отговаря нито по площ, нито по място на изискванията за съвременен център за обслужване на спешни повиквания.

През август 2019 г. междуведомствена работна група с представители на МВР, Министерство на здравеопазването, ИАМА, ПСС към БЧК и др. е изготвила проект на „Концепция за развитие на Национална система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България“. На база на тази концепция ДНС 112, в партньорство с други ведомства и административни звена, е изготвила документи за кандидатстване за европейско финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост, като в Националния план за възстановяване и устойчивост е включен проект с наименование: „Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България“. Проектът е на стойност 56 718 068,55 лева  с ДДС и предвижда изграждане на изцяло нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна комуникационно-информационна платформа. Новата платформа ще осигури възможност за бърз и структуриран обмен на аудио, видео и текст в реално време. Новите съвременни услуги ще покрият изцяло изискванията и директивите на Съвета на ЕС, в това число и изискванията за достъпност за приемане на спешните комуникации. Една от основните дейности е: „Архитектурно-строителна част за два центъра за данни на МВР, като реконструкция и обновяване“, като центровете за данни, комуникационното, мрежовото и др. хардуерно оборудване на НС 112 трябва да са разположени на територията на районните центрове 112, в различни сеизмични зони. Новата система предвижда изграждането на два национални центъра в които ще са разположени основните комуникационни съоръжения и центровете за данни. Те ще са основата на Национална система 112 с възможности всеки един от тях да обслужва трафика към ЕЕН 112 за цялата страна. Разположението и площта на помещенията в съществуващия РЦ 112 Русе не отговарят на стандарта за национален център с описаните функционалности и в тази връзка е отправеното искане от Министъра на вътрешните работи за придобиване безвъзмездно в собственост на сградата с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2, като отговаряща на изискванията за разширяване на РЦ 112 Русе. В отправените искания, Министъра на вътрешните работи на Република България е формулирал следните очаквани резултати и ползи от преместването и обособяването на нов център към ДНС 112 в гр. Русе, в сградата – обект на заявителския интерес:

  •  създаване на възможност в перспектива да се осигурят нови работни места в Община Русе, както и добра професионална реализация на младите хора в гр. Русе;
  • обособяване на РЦ 112 Русе в модерен в техническо и архитектурно отношение национален център с представителни функции, с възможности за провеждане на мероприятия на регионално, национално и европейско ниво;
  • подобряване на взаимодействието между РЦ 112 Русе, службите за спешно реагиране, ДП Пристанищна инфраструктура – Център за речни и информационни услуги, ИА Проучване и поддържане на река Дунав, Община Русе и ИА „Морска администрация“;
  •  изграждане на съвременни сървърни помещения, помещения за администрацията, деловодства, архиви, съхраняване на ДМА и материални запаси; създаване на работна среда и инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски изисквания и използване на най-новите високотехнологични решения и софтуерни продукти за дейността по обслужване на спешните сигнали на гражданите.

            С докладна записка, регистрационен индекс 53-03-141 / 25.11.2021 г. по описа на Община Русе, директорите на общински предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“ при Община Русе, заявяват, че сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 не се използва в пълния й обем от предприятията, като има незаети помещения, а целия избен етаж не се използва. В докладната записка се съдържа предложение за преместване на административните обслужващи звена на двете предприятия в друга сграда, като нуждата за предоставяне и ползване на съответните етажи от сграда 63427.7.64.2 е отпаднала. Предвид постъпилата докладна записка от ръководителите на двете общински предприятия, на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост, със съответни актове, Кметът на Община Русе е отнел предоставените помещения – съответни етажи, от управлението на предприятията, поради отпадане на нуждата от предоставените имоти. Последното обуславя и настъпването на фактическото основание за трансформиране на характера на общинската собственост спрямо сграда 63427.7.64.2, тъй като към момента на изготвяне на настоящото предложение същата не служи за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация (по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС), не попада в останалите хипотези, регламентирани в чл. 3, ал. 2 ЗОС, и в този смисъл е престанала да има предназначение, визирано в посочените норми, по смисъла на чл. 6, ал. 1 ЗОС, обуславящо възможност за трансформиране на характера на общинската собственост спрямо конкретната сграда в частна общинска такава. Предлага се запазване на ползването от страна на Община Русе при евентуално осъществяване на дарението и прехвърляне на собствеността спрямо сграда 63427.7.64.2 в полза на МВР, за срок, необходим за изместване на административните структурни звена на двете общински предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“ в подготвени функционално и подходящо други административни помещения.

Предлаганото разпореждане не е включено в утвърдената Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Русе за 2021 г.

Общински съвет – Русе обяви сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 – двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, собственост на Община Русе, за частна общинска собственост.

Допълнена е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Русе за 2021 г., с извършване на дарение спрямо сграда – частна общинска собственост с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 – двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, в полза на Министерство на вътрешните работи на Република България, БУЛСТАТ 000695235.

Дадено е съгласие да бъде извършено дарение в полза на Министерство на вътрешните работи на Република България, БУЛСТАТ 000695235, със седалище гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“ № 29, спрямо сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 – двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, като Община Русе, БУЛСТАТ 000530632, си запази правото на ползва цялата дарена сграда в срок до 01.07.2022 г., след прехвърляне на правото на собственост в полза на дарения.

Сподели: