Започнаха изкопни работи за подмяна на водопроводи по 2 улици в центъра на Русе

Рекордите продължават: Регистрираната безработица в края на октомври в Община Русе е 3.2 %

През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от община Русе са 304. Започналите работа безработни с работническа професия са 89, специалистите са 132, а тези без квалификация – 83. От всички устроени на работа 185 са жени, а 69 са младежи, постъпилите на работа безработни с увреждания – 25, висшистите са 91/30%/ и продължително безработните 22. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 265 души. На първичния трудов пазар са наети 248 безработни, а по програми, мерки и схеми за заетост – 56.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 428. Тенденцията за увеличено търсене на работна сила продължава и през този месец. На първичния трудов пазар са обявени 400 СРМ. През октомври от частния сектор са обявени 309 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени отново от преработващата промишленост /185/. Следват търговията /58/, държавното управление/36/, транспорта /32/, създаването и разпространението на информация и творчески продукти; далекосъобщенията – /21/, обрзованието /11/ и др.

Като най-търсени през октомври могат да се посочат професиите : личен асистент, социален асистент, оператор производствона брикети и пелети, опаковач зареждачи пром. производство, машинен оператор шиене, машинен оператор, производство на части за автомобили и производство на мебели, спомагателен работник в шевно производство, шивач, гладач, общи работници, шофьор, международни превози и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през октомври са обявени 28 СРМ, 11 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни през октомври нараства и е 589 души /577 новорегистрирани и 12 с възстановена регистрация/, със 79 повече спрямо септември. Изходящият поток от безработни лица намалява и се състои от 500 души /със 113 по-малко спрямо септември/.

Запазва се тенденцията за намаляване броя на регистрираните безработни лица и в края на октомври техният брой за община Русе е 2561, с 11 по-малко спрямо октомври 2016 г. Равнището на безработица в края на октомври 2017 г. за община Русе е 3.2% , с 0,1 п.п повече от предходния месец, но с 3.5 процентни пункта под това за страната. За октомври равнището на регистрираната безработица за страната също се увеличава спрямо септември и е 6,7% . Като търсещи работа лица са регистрирани и 117 заети, 41 учащи и 78 пенсионери.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/ продължава да намаляват и към края на октомври са 282 /с 15 по-малко спрямо септември/.

По професионален признак регистрираните безработни са почти без промяна спрямо септември: специалисти – 41%, без специалност – 30%, и с работнически професии – 29%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през октомври не се рзличава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1393 /54%/, хората с висше образование са 733 /29%/, а тези с основно и по-ниско образование – са 435 /17%/.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,1% /950/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 376 /14,7%/.

Регистрираните лица с намалена работоспособност са 293.

Сподели: