директорът на дирекция "Бюро по труда" - Русе Галина Димитрова

Рекордно ниска за декември остава регистрираната безработица в Община Русе

През декември 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 316. Започналите работа безработни с работническа професия са 97, специалистите са 137, а тези без квалификация – 82. От всички устроени на работа 177 са жени, а 55 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 53, тези свисше образование – 79 /25%/,  продължително безработните – 46.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на дирекция „Бюро по труда“ – Русе Галина Димитрова.

На първичния трудов пазар са наети 265 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост – 51. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 220 души.

Обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 224 със 199 по-малко от предходния месец. На първичния трудов пазар са обявени 163 СРМ. От частния сектор са обявени 140 свободни работни места. В зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в сферата на производство на облекла и чорапи – 45. Следват търговията – 36 СРМ, транспорта – 22, хотелиерството и ресторантьорството – 16, образованието – 11, машиностроение – 10, и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат професиите: шивачи; работници плетачна машина; продавач-консултанти и др. заети в сферата на търговията; опаковачи; чистачи; шофьори; заварчици; учители; счетоводители и административни служители; общи работници и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през декември са обявени 61 СРМ,като по програми за заетост и обучение 1 СРМ, а по схеми на ОПРЧР 60 места.

Входящият поток безработни е 406 души/397 новорегистрирани и 9 лица с възстановена регистрация/,със 150 по-малко в сравнение с ноември. Изходящият поток от безработни е 383 лица, като намалява със 102 души спрямо предходния месец /485/.

В края на декември 2018 г. регистрираните безработни лица от община Русе са 2667 – с 23 лица повече в сравнение с ноември. Запазва се тенденцията, наблюдавана и в предходните години, регистрираната безработица да нараства в края на календарната година. За сравнение, в края на декември 2017 г.,  регистрираните безработни лица от община Русе са били  2757  /с 90 лица повече/.

Равнището на безработица в края на декември 2018 г. за община Русе се запазва същото, като през ноември – 3.3%[1], и е 2.8 процентни пункта под това за страната. За декември, равнището на регистрираната безработица за страната е 6.1 %, по-високо с 0,1 пп в сравнение с края на ноември[2].

Като търсещи работа лица са регистрирани и 90 заети лица, 31 учащи и 101 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 309 – колкото и през ноември 2018 г.

По професионален признак, разпределението на безработните лица през ноември се запазва същото, като в предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 41.2 %. Дялът на безработните с работническа професия е  30.4%, а лицата без специалност са 28.4 %.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1427 /53.5%/, хората с висше образование са 690 /26%/, а тези с основно и по-ниско образование са 541 /20.1%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години35,1% /937/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 343, относителният им дял е 13%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 300.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня