офис работници

Рекордно ниска остава безработицата в община Русе през август

Време за прочитане: 3 мин.

През август постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 280. Започналите работа безработни с работническа професия са 93, специалистите са 121, а тези без квалификация – 66. От всички устроени на работа 155 са жени, 44 лица са на възраст над 55 год., а 64 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 16, тези с висше образование– 74, продължително безработните – 19.

На първичния трудов пазар са наети 267 безработни лица, а по мерки, програми и схеми за заетост – 13.

Обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 467. На първичния трудов пазар са обявени443 СРМ, като преобладаващата част е от частния сектор.

 В зависимост от икономическите дейности, най-много свободни позиции са заявени в сферата на образованието – 121.Следват машиностроенето–53;търговия-43;производство на облекла, чорапи и изделия от кожа – 41; здравеопазване- 30; производство на автомобилни части и аксесоари – 26; мебелно производство –23;хотелиерство и ресторантьорство- 15; производство на химически продукти и изделия – 10 СРМ;строителство- 10; административни услуги и държавно управление – 9 и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: учители; машинни оператори в различни производства; монтажници и работници за сглобяване на детайли;шивачи; гладачи; кроячи;психолози; продавач-консултанти и др. заети в сферата на търговията; общи работници; административни служители и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през м.август са обявени 23 СРМ, като 4 от тях са по насърчителни мерки за заетост, а останалите са по Програми за заетост и обучение, и схеми от ОП „РЧР”.

Входящият поток безработни лица е 440 души (430 новорегистрирани и 10 лица с възстановена регистрация), а изходящият поток обхваща 416 лица.

В сравнение с предходния месец се отчита леко нарастване на броя на регистрираните безработни лица, като в края на август те наброяват 2459,  с 24 души повече от края на юли. Запазва се наблюдаваната през последните години тенденция на спад на регистрираната безработица на годишна база- в края на август 2018 год.  регистрираните безработни лица са били 2503 (с 44 души повече).

Равнището на безработица в края на м.август 2019 г. в община Русе се запазва 3.0 %[1], толкова, колкото и през предходните 2 месеца, и е с 2.3 процентни пункта под това за страната. На база на административната статистика на Агенцията по заетостта, през август, равнището на регистрираната безработица за страната е 5.3 %[2], изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица, към икономически активното население на възраст от 15 до 64 год, установено при Преброяване 2011г.

Като търсещи работа лица са регистрирани 105 заети лица, 28 учащи се и 98 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе (с престой в ДБТ над 1 година) са 210.

По професионален признак разпределението на безработните лица се запазва същото, както в предходните месеци. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 40.5%. Дялът на  безработните с работническа професия е  28.5%, а лицата без квалификация са 31%.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1523 /53%/. Хората с висше образование са 627 /21.7%/, а тези с основно и по-ниско образование са 737 /21.5%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години37.3% /918/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 276, а относителният им дял възлиза на 11.2%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 247.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня