работници строителство нова сграда обект център русе

Рекордно ниска остава регистрираната безработица в Община Русе през ноември

През ноември 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 374. Започналите работа безработни с работническа професия са 107, специалистите са 180, а тези без квалификация – 87. От всички устроени на работа 221 са жени, а 81 – младежи до 29 години. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 39, тези с висше образование – 123 /32,9%/, продължително безработните – 30.

На първичния трудов пазар са наети 329 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост – 45. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 290 души.

Обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 463, като 411 СРМ са на първичния трудов пазар. Значителната част от тях са от частния сектор (340). В зависимост от икономическите дейности най-много места са заявени в сферата на производството на облекла и чорапи – 153. Следват търговията – 79 СРМ, здравеопазването и социалната работа – 26, административните и спомагателните дейности – 23, хотелиерството и ресторантьорството – 16, и др.

Като най-търсени през месеца се открояват професиите: шивачи; гладачи; продавачи консултанти и др., заети в сферата на търговията; опаковачи; санитари; медицински сестри; машинни оператори; електромеханици; учители; счетоводители и административни служители; склададжии; общи работници и товаро-разтоварачи; мебелисти; сервитьори.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през ноември са обявени 52 СРМ: по насърчителни мерки – 1, по програми за заетост и обучение – 51 СРМ, 50 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни е 547 души /541 новорегистрирани и 6 лица с възстановена регистрация/,с 43 по-малко в сравнение с октомври. Изходящият поток от безработни е 485 лица, като нараства с 6 души спрямо предходния месец /479/.

В края на ноември 2018 г. регистрираните безработни лица от община Русе са 2644 – с 60 лица повече в сравнение с октомври. Запазва се тенденцията, наблюдавана и в предходните години, регистрираната безработица да нараства в края на календарната година. За сравнение, в края на ноември 2017 г.регистрираните безработни лица от община Русе са били  2662  /с 18 лица повече/.

Равнището на безработица в края на ноември за община Русе е 3.3%[1], с 0,1 % по-високо от предходния месец, и с 2.7 процентни пункта под това за страната. За ноември равнището на регистрираната безработица за страната е 6.0 %, по-високо с 0,1 пп в сравнение с края на октомври[2].

Като търсещи работа лица са регистрирани и 103 заети лица, 22 учащи и 94 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 309 – с 14 лица повече спрямо октомври 2018 г.

По професионален признак разпределението на безработните лица през ноември се запазва същото, като в предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 42%. Делът на безработните с работническа професия е  30%, а лицата без специалност са 28 %.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1413 /53.4%/, хората с висше образование са 690 /26.1%/, а тези с основно и по-ниско образование са 541 /20.5%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години35,3% /933/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 347, относителният им дял е 13.1%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 337.05.12.2018 г.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня