Рекордно ниско продължава да бъде равнището на регистрираната безработица в Община Русе

Рекордно ниско продължава да бъде равнището на регистрираната безработица в Община Русе

През септември 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 322. Започналите работа безработни с работническа професия са 78, специалистите са 177, а тези без квалификация – 67. От всички устроени на работа 201 са жени, а 62 – младежи до 29-годишна възраст. Постъпилите на работа лица с трайни увреждания са 18, висшистите – 126 /39,1%/, продължително безработните – 23. На първичния трудов пазар са наети 293 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост – 29. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 298 души.
Обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са общо 573 – с 13 повече от предходния месец. На първичния трудов пазар са обявени 503 СРМ. От частния сектор са обявени 409 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в сферата на машиностроенето – 165. Следват транспорта – 56 СРМ, образованието – 53, шивашкото производство – 46, административните и спомагателните дейности – 39, търговията – 37, хотелиерството и ресторантьорството – 10, и др.

Това съобщи Юлия Събева, главен експерт в дирекция „Бюро по труда“ – Русе днес. /на снимката/

Като най-търсени през месеца са професиите: машинен оператор, металообработващи машини; работник, сглобяване на детайли; шлосери; стругари; заварчици; опаковачи; учители; счетоводители и административни служители; общи работници; зареждачи; сортировачи; шофьори на товарни автомобили; помощник-възпитатели; продавачи консултанти и др., заети в сферата на търговията; чистачи; машинни оператори в ХВП; шивачи; гладачи; монтажници и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през септември са обявени 70 СРМ: по насърчителни мерки – 15, по програми за заетост и обучение – 55, 52 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни е 465 души /457 новорегистрирани и 8 с възстановена регистрация/, с 56 повече в сравнение с август. Изходящият поток от безработни е 491 лица, като нараства с 82 души спрямо предходния месец.

В края на септември 2018 г. регистрираните безработни лица от община Русе са 2475 – с 28 лица по-малко в сравнение с август. Спрямо същия период на предходната година не се отчита промяна на регистрираната безработица – в края на септември 2017 г. регистрираните безработни лица от община Русе са били 2473 /с 2 лица по-малко/.

Равнището на безработица в края на септември 2018 г. за община Русе е 3.1% , толкова, колкото и в предходния месец, и с 2.5 процентни пункта под това за страната. За септември, равнището на регистрираната безработица за страната е 5.6 %, колкото и в края на август .

Като търсещи работа лица са регистрирани и 95 заети лица, 21 учащи се и 81 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 291 – с 4 лица по-малко спрямо август 2018 г.

По професионален признак, разпределението на безработните лица през септември отново не се различава съществено от това през предходния месец. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 41.7 % /намаление от 0.6% спрямо август/. Дялът на безработните с работническа професия също леко намалява до 30.7% /спада с 0.6 п.п./, а лицата без специалност са 27.6 % /с 1.2 % повече/.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1322 /53.4%/, хората с висше образование са 656 /26.5%/, а тези с основно и по-ниско образование са 497 /20.1%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 37,0% /915/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 314, относителният им дял е 12.7%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 315.

Сподели: