Рекултивацията на старото депо за отпадъци в Две могили ще бъде приета на 3 септември

Време за прочитане: 2 мин.

Рекултивацията на старото депо за отпадъци в Две могили бе една от основните задачи за началото на този мандат. Обектът ще бъде приет на 3 септември.

В тази връзка от 3 години Община Две могили работи по изготвянето на проекти, съгласувателните части и намирането на финансиране за рекултивацията. В края на 2019 година има сключен договор с ПУДООС за осигуряване на финансирането. Проектът е готов, съгласуван е и се изпълнява. Кметът изрази надеждата си при благоприятни атмосферни условия проектът да бъде изпълнен в рамките на 2019 година. Срокът е до средата на 2020 година. В най – лошия случай, при тежка зима, рекултивацията ще завърши напролет, добави той.

Паралелно с него се изпълни още един проект – за ландашфтно оформление. Става дума за района над язовирите в Две могили. Оттам се отнемаше пръст, необходима за рекултивацията, като се подравни целият терен около двата язовира. Така зоната придоби напълно различен вид.

Република България пое ангажимент към Европейския съюз през тази година в страната да няма депа във вида, в който са били през последните десетилетия.

Допълнителна информация:

Общинското депо за битови отпадъци, намиращо се в местността „Пръчкалъка”, община Две могили, област Русе е спряно от експлоатация със Заповед No 502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе. Във връзка с това Община Две могили има изготвен работен проект за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили”.

Разработен е в съответствие с изискванията на Наредба No 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи и отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, Наредба No 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Минималните изисквания за рекултивация на депа неотговарящи на нормативните изисквания.

Проектът предвижда рекултивация с начин на трайно ползване „пасище-мера”. С Протокол No 4 от 06.11.2018 г. Управителния съвет на ПУДООС е приел нов приоритет в сектор „Управление на отпадъците”: „Финансиране на проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение No 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депонирането на отпадъци. ПУДООС ще осигури средствата необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на общините ще бъде финансирането на тригодишната биологична рекултивация.”

Управителния съвет е взел Решение, съгласно което на общините, представили в ПУДООС проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение No 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депонирането на отпадъци, да се даде възможност да обявят процедури за възлагане на обществени поръчки за реализация на проектите, като се предвиди условието на чл. 114 от ЗОП, ако е необходимо.

В тази връзка Община Две могили кандидатства в началото на миналата година за безвъзмездна финансова помощ в размер до 1 200 000 лева пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, за реализирането на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили”, с местонахождение ПИ 20184.60.381, местност „Пръчкалъка”, община Две могили, област Русе.

Сподели:

Още новини от деня