общински съвет русе сесия в Канев център

Решението за одобрения общ устройствен план на Община Русе подлежи на обжалване

Констатирано е допускането на очевидна фактическа грешка, състояща се в погрешно отразяване на приетия от ОС-Русе срок за обжалване на ОУПО в Решение № 304 прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе. Решението е взето по предложение на Кмета на Община Русе за одобряване на общ устройствен план на Община Русе /ОУПО/.

В  точка 2 от текста на посоченото решение и по кенкретно изречение четвърто, погрешно е посочено, че : „На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният общ устройствен план на Община Русе не подлежи на обжалване“.

Посоченият текст е в противоречие с Решение № 14 от 15.10.2020 г. постановено по конституционно дело № 2 от 2020г. на Конституционния съд на Република България, с което нормата на чл. на 215, ал. 6  от ЗУТ е обявена за противоконституционна.

Горното обстоятелство е отразено от вносителя на предложението, като съгласно Протокол № 13 от 22.10.2020г. г-жа Магдалина Илиева- зам.-кмет на Община Русе е направила следното искане: „Правя следното допълнение към решението – С Решение № 14 от 15.10.2020 г., поставено по Конституционно дело № 2 от 20-та година на Конституционния съд на Република България е обявена за противоконституционна нормата на член 215, ал. 6 от ЗУТ, поради противоречие с Конституцията. Същата предвиждаше необжалваемост на общите устройствени планове. Предвид това предлагаме да бъде заличен текста на абзац предпоследен от предложението, а именно: „На основание чл. 215, ал.6 от ЗУТ одобрения Общ устройствен план на Община Русе не подлежи на обжалване“. Вместо този текст предлагаме решението на Общинския съвет – Русе да бъде допълнено със следния текст: „Общият устройствен план на Община Русе подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе“.

С Решение № 295 прието с Протокол № 13 от 22.10.2020 г. Общински съвет – Русе взе решение за отлагане за следващо заседание приемане на решение за одобряване на Общ  устройствен план на Община Русе.

На 19.11.2020 г. Общински съвет – Русе прие Решение № 304/19.11.2020 г., с което одобри общия устройствен план на Община Русе, като при изписване на приетото решение е допусната очевидна фактическа грешка, като е отразен текст, който не съответства на внесеното в решението изменение,   съгласно Протокол № 13 от 22.10.2020 г. , посочено по горе.

С оглед изложеното е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на  текста на решението по т. 2, по отношение срока за обжалване на Решение № 304/19.11.2020 г. прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г. , като не е съобразено направеното допълнение.

Съобразно административно-правната доктрина очевидна (явна) фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия в дадено производство орган и нейното външно изразяване в писмения текст на административния акт/решението. Самото поправяне на грешката не се явява изменение на първоначалната воля на решаващия орган предвид същността на допуснатия порок. Поради това поправката на явната фактическа грешка не представлява нарушение на принципа, че административният орган не може да променя или изменя вече постановен акт по собствен почин. Чрез отстраняване на грешката само се премахва несъответствието между волята на съответния орган и нейния външен израз.

Предстои Общински съвет – Русе да поправи през този месец допусната очевидна фактическа грешка в т. 2, изречение четвърто от Решение № 304/19.11.2020 г. прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г.  на Общински съвет – Русе, като вместо:

 „На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният общ устройствен план на Община Русе не подлежи на обжалване“.

                 да се чете:   

Одобреният Общ устройствен план на Община Русе подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе“.

Сподели: