административен съд русе

Решението за приемане на Бюджет 2016 на Община Ветово е отменено от съда

Със съдебен акт, постановен по дело № 353/2018 г. Административен съд – Русе отмени Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово, с което е приет бюджетът на общината за 2016 г.

Делото бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово с мотивите, че процесното решение е незаконосъобразно.

Припомняме, че казусът бе предмет на съдебен спор в АдмС – Русе по адм. дело № 281/2016 г., но след обжалване на съдебния акт и отмяната му от Върховния административен съд производството бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания по приложението на процесуалния закон. При повторното му разглеждане делото бе образувано като № 353/2018 г.

В хода на производството, съобразявайки посочените от жалбоподателя основания, изразените становища на страните и събраните по делото доказателства, съдът приема, че оспореният акт е издаден от компетентен орган, но при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и липса на мотиви.

Производството по вземане на оспореното решение е започнало без надлежно уведомяване на общинските съветници и населението на общината, като по този начин са нарушени правата на гражданите на Община Ветово (чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА). Несвоевременното включване на предложението на председателя на Общинския съвет в дневния ред, както и депозирането на самото предложение само ден преди заседанието на местния парламент са били пречка то да бъде разгледано и от постоянните комисии на ОбС.

От събраните по делото доказателства, съдът установява, че приетият с оспореното решение бюджет е концептуално различен от внесения проект. Предложенията за промяна, направени от председателя на ОбС не засягат текстови редакции, а същността и логиката на самия акт.

Според съда процесът на изготвяне и приемане на бюджет на общината включва множество действия на различни органи и длъжностни лица (кмет, председател на общински съвет, общински съветници, администрация), основани на техните законови правомощия. Неизпълнението на което и да е действие или нарушаването на изискванията към него, влече след себе си порочност на крайния административен акт, като в случаите на съществено нарушение води и до незаконосъобразност на акта.

С тези съображения съдът намира, че са налице основания за отмяна на Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово.

Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе и е на адрес: http://delo.admcourt-ruse.com/s/0061d818/353b0618.htm

Сподели: