административен-съд

Решение на КОБД в община Русе доведе до отмяна на фиш за неправилно паркиране

На 05.09.2023 г. И.П.П. паркирал управлявания от него лек автомобил,  върху тротоара пред дом № 36 по ул. „Сърнена гора“ в гр. Русе. Полицейски служител при Второ РУ при ОД на МВР – Русе, извършвайки проверка, констатирал, че автомобилът неправилно е паркиран върху тротоара. Приел, че водачът му е нарушил разпоредбата на чл. 94, ал. 3 от ЗДвП и на основание чл. 186, ал. 3 от ЗДвП съставил фиш за налагане на глоба, Серия Р № 0028952 от 05.09.2023 г. на И.П.П..

Съгласно чл. 186, ал. 3 от ЗДвП фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Процесният фиш е съобщен по указаният начин и не се спори, че е влязъл в законна сила.

По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗАНН влезлите в сила фишове, какъвто се явява фиш за налагане на глоба, Серия Р № 0028952 от 05.09.2023 г., е годен за проверка акт по реда на Раздел VIII от ЗАНН – „Възобновяване на административнонаказателните производства“ (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г.).     

Съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗАНН административнонаказателното производство подлежи на възобновяване, когато се открият нови обстоятелства или нови доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни на нарушителя, наказващия орган или съда при постановяване на акта.

Обстоятелството, сочено от искателя, се установява от представеното копие на писмо рег. № 94В-3517-1 от 07.08.2023 г., издадено от заместник кмет по Комунални дейности при Община Русе, видно от което на свое редовно заседание, проведено на 30.05.2023 г. Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Русе е взела решение, с което: „Определя тротоарите по ул. „Сърнена гора и участъка от ул. „Димчо Дебелянов“ до ул. „Петрохан“ за паркиране на автомобили, съгласно чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата. Паркоместата да се обозначат с вертикална и хоризонтална пътна маркировка“.  

Обстоятелството е от съществено значение за разкриване на обективната истина, тъй като касае признак от фактическия състав на нарушението почл. 94, ал. 3, предл. второ от ЗДВП, според която разпоредба допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. На издателя на фиш Серия Р № 0028952 от 05.09.2023 г., при налагане на наказанието по чл.178е ЗДвП за нарушение на чл. 94, ал. 3 от закона, не му е било известно, че собственикът на пътя е определил тротоарите по ул. „Сърнена гора“, където е било паркирано МПС на наказаното лице, за място за паркиране по силата на чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата. Новото обстоятелство е станало известно на административнонаказващия орган след влизането в сила на фиша, с подаването на възражението от санкционираното лице. При съобразяването му се следва извод, че И.П.П. не е осъществел от обективна страна нарушението за което му е наложена глоба с процесния фиш, тъй като разпоредбата нач л.178е ЗДвП предвижда наказание за лице, което паркира пътно превозно средство на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

Административен съд – Русе възобнови административнонаказателното производство по влезлия в сила  фиш  Серия Р № 0028952 от 05.09.2023 г.,  издаден от мл. полицейски инспектор към Второ РУ при ОДМВР – Русе.  Съдът отмени фиш Серия Р № 0028952 от 05.09.2023г., издаден от мл. полицейски инспектор във Второ РУ при ОДМВР – Русе, с който за нарушение на чл. 94, ал. 3 от ЗДвП и на основание чл.178е ЗДвП на И.П.П. е наложена глоба в размер на 50 лева. Съдът прекрати административнонаказателното производство, образувано  по фиш Серия Р № 0028952 от 05.09.2023 г.,  издаден от мл. полицейски инспектор към Второ РУ при ОДМВР – Русе.                      

Решението не подлежи на обжалване.

Сподели: