антени мобилни оператори русе

РЗИ – Русе: Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях

Извършените общо 512 измервания показват, че на територията на гр. Русе и Oбласт Русе, стойностите на показател „Плътност на мощност” са много под определеното в Наредба  № 9 пределно допустимо ниво от 10 mW/sm2.

Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.

Това се казва в представения преди дни доклад на Регионалната здравна инспекция – Русе, който съдържа анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2018 година.

Според указание на МЗ през 2018 г. обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно – защитната зона и 10% от всички обекти източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голямаконцентрация на население и жилищни сгради.

В област Русе антените на мобилните оператори са разположени както следва:

  • 129 – в райони с голяма концентрация на население;
  • 19 – в райони с малка концентрация на население;
  • 50 – извън населени места.

През 2018 година бе планиран и осъществен контрол на 26 базови станции на мобилни оператори,от които 14 разположени в близост до детски и учебни заведения, 2 лечебни заведения и 10 базови станции в околна среда.

Използван е преносим уред за измерване на ЕМП – WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPT GSM-DCS-UMTS, идент. №13WP010304.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи взависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя наелектромагнитното лъчение.

Обекти за мониторинг саобекти,разположени в близост до източници на нейонизиращи лъчения или по границите на хигиенно – защитната зона.

Обобщени са данните от измерванията на ЕМП в сградите и прилежащите терени на шест детски градини, осем учебни заведения, две лечебни заведения, обхванати с мониторинг през 2018 г. Общо са извършени 200 броя измервания в сградите и в прилежащите дворни пространства. За детските градини саконстатирани най – високи измерени: моментна стойност 0,19 µW/cm2 и среднастойност 0,14 µW/cm2. (за сравнение през 2017 г. тези стойности сасъответно: 0,25 и 0,16 µW/cm2). Тези показания са установени вдворните пространства на детските заведения. За учебните заведения саконстатирани най – високи измерени: моментна стойност 4,25 µW/cm2 исредна стойност 3,67 µW/cm2. (за сравнение през 2017 г. тезистойности са съответно: 3,53 и 1,96 µW/cm2). Тези стойности саустановени в стая № 309 ет.2 на ПГРКК – Русе. Залечебните заведения са констатирани най – високи измерени: моментна стойност 0,31µW/cm2 и средна стойност 0,24 µW/cm2 (за сравнение през2017 г. тези стойности са съответно: 0,18 и 0,15 µW/cm2). За поредна година стойностите в ПГ по речно корабостроене и корабоплаване – Русе са значително по-високи от измерените в другите обекти.

Обобщени са данните от измерванията на ЕМП в околна среда в гр. Русе итри населени места на територията на Русенски област, обхванати с мониторинг през 2018 г. Извършени са 312 броя измервания, от които180 броя от измерванията са на територията на гр. Русе, 48 на територията на гр. Бяла, 28 на територията на гр. Борово, 56 на територията на гр. Мартен. На територията на гр. Русе са констатирани най-високи измерени: моментна стойност 0,43 µW/cm2 и средна стойност 0,35 µW/cm2 (за сравнение през 2017 г. тези стойности са съответно: 0, 34 и 0, 29 µW/cm2).

За областта е констатирана максимално измерена моментна стойност 0,42µW/cm2 и средна стойност 0,33µW/cm2 (за сравнение през 2017 г. тези стойности са съответно: 0,31 и 0,24µW/cm2). (гр. Борово – централни градскичасти).

Сподели:

Още новини от деня