антени мобилни оператори русе

РЗИ – Русе: Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо близо до тях

Електрическите и магнитни полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. През 20-ти век ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти, в дома си и на работното място.

Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни полета с различна сила. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности, главно употребата на електричество.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, са със специфична честота, варираща от високи честоти – микровълнов обхват, използвани от мобилните телефони, през средни честоти – радиочестотен обхват до свръхниски честоти – като тези, генерирани от електрическите проводници.

Когато човек е изложен на електромагнитни полета в микровълновия и радиочестотния обхват, може да се получи загряване на повърхността на тялото с течение на времето. Силата на излъчване на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието до източника, което означава, че човек поглъща повече енергия от устройство, което използва отблизо – мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула, която е доста по-отдалечена. Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от електромагнитни полета, чиито показатели имат стойности под нивата на приетите ограничения. Стойностите на показателите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции за мобилни комуникации в околната среда и от мобилните телефони са много по-ниски от граничните стойности, които са приети за безопасни.
Съществуват национални и международни норми по отношение ограничаване на въздействието на електромагнитните полета в зависимост от честотния обхват, зоните на достъп и работните места. Законът, регламентиращ обществените отношения в системата на здравеопазването е Законът за здравето, обн., ДВ, бр. 70/2004 г. Съгласно разпоредбите му, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактор на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение и също подлежат на държавен здравен контрол, който се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба №36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, обн., ДВ, бр. 63/2009 г. В изпълнение на стратегическата цел на РЗИ-Русе по организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на гр. Русе се извършват необходимите действия по повишаване ефективността на контрола и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейски изисквания за ограничаване на електромагнитното замърсяване, с цел опазване здравето и подобряване качеството на живот на населението. Електромагнитните полета в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарастващата употреба на изкуствени източници. Разширяващият се спектър от оборудване значително увеличава, както броя на източниците на електромагнитни полета, така и променя нивата, типа и разпределението на ежедневната експозиция на населението. С цел оценка на риска и влиянието на електромагнитните полета, като фактор на жизнената среда върху индивидуалното и общественото здраве, инспекцията извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда в гр. Русе. Анализът цели разработване и провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на нейонизиращите лъчения. В тази връзка се поддържа и актуализира Публичният регистър на обекти с обществено предназначение. В този регистър са включени и източници на нейонизиращи лъчения: базови станции и приемо-предавателни станции на мобилни оператори и радио-телевизионни ретранслатори.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето регионалните здравни инспекции създават и поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение, в т.ч. обектите, източници на нейонизиращи лъчения.

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Русе са регистрирани 233 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е следното:

Цел на мониторинга: Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти ( обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г. );
 Оценка на здравния риск за населението.

Според указание на МЗ през 2020 г. обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които са по посока на излъчване на източниците или са разположени в границите на хигиенно – защитната зона, както и 10% от всички обекти източници на
нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.
В област Русе антените на мобилните оператори са разположени както следва:
 96 – в райони с голяма концентрация на население;
 65 – в райони с малка концентрация на население;
 72 – извън населени места.

През 2020 г. бе планиран и осъществен контрол на 35 базови станции на мобилни оператори, от които 18 разположени в близост до детски и учебни заведения, 1 до лечебно заведение и 16 базови станции в околна среда.

Измерванията на електромагнитните полета се извършиха при налична експертна оценка, съдържаща техническите параметри на обекта и изчислената хигиенно – защитна зона.
Измерванията се извършиха съгласно ,,Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, публикувана в ,,Сборник методи за хигиенни изследвания” том IV на НЦХМЕХ.
Процедурата по измерванията е съобразена с основните принципи, заложени в стандартите на CEN, CENELEK, IEEE, въз основа на които е разработена европейската политика. Където съществува възможност, точките за измерване са избирани по посока на максималното излъчване на източниците на нейонизиращи лъчения, така че да отразяват „най- лошия” случай на експозиция на населението. Измерванията в сгради са извършвани на последния етаж, до прозорците в помещенията, както и на достъпни тераси. Избягвано е влиянието на Wi-Fi системи за безжичен достъп до интернет, проводящи обекти и елементи от електроснабдителната мрежа. При избора на място за измерване е отчитано и/или избягвано и влиянието на други сгради или висока растителност.

В таблица 7.1. са представени данните от измерванията на ЕМП в сградите и прилежащите терени на пет детски градини, девет учебни заведения, едно лечебно заведение, обхванати с мониторинг през 2020 г. Общо са извършени 74 броя измервания в сградите и в прилежащите дворни пространства. За детските градини са констатирани най – високи измерени: моментна стойност 0,24 μW/cm2 и средна стойност 0,18 μW/cm2. (за сравнение през 2019 г. тези стойности са съответно: 0,19 и 0,14 μW/cm2). Тези показания са установени в дворните пространства на детските заведения. За учебните заведения са констатирани най – високи измерени: моментна стойност 0,43 μW/cm2 и средна стойност 0,31 μW/cm2. (за сравнение през 2019 г. тези стойности са съответно: 1,49 и 1,21 μW/cm2). Стойностите за 2019 г. са установени в стая № 309 ет.2 на ПГРКК – Русе. В настоящата година посоките на секторните антени са променени и най-високата измерена стойност е 0,64 μW/cm2 в друга стая. За лечебното заведение са констатирани най – високи измерени: моментна стойност 0,23 μW/cm2 и средна стойност 0,17 μW/cm2 (за сравнение през 2019 г. тези стойности са съответно: 0,23 и
0,15 μW/cm2).

В таблица 7.2. са представени данните от измерванията на ЕМП в околна среда в гр. Русе и пет населени места на територията на Русенска област, обхванати с мониторинг през 2020 г. Извършени са 126 броя измервания, от които 80 броя измервания са на територията на гр. Русе и 46 на територията на Русенска област. На територията на гр. Русе са констатирани най-високи измерени: моментна стойност 3,86 μW/cm2 и средна стойност 3,12 μW/cm2 (в близост до Телевизионна кула – Русе).
За областта е констатирана максимално измерена моментна стойност 0,48 μW/cm2 и средна стойност 0,31 μW/cm2 в с. Тетово.

До края на месец ноември на настоящата година в РЗИ-Русе няма постъпили сигнали или жалби от граждани във връзка с обекти, източници на нейонизиращи лъчения.

Извършените общо 200 измервания показват, че на територията на гр. Русе и област Русе, стойностите на показател „Плътност на мощност” са много под определеното в Наредба № 9 пределно допустимо ниво от 10 W/sm2.

Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.

Сподели: