РЗИ - Русе: Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 10 пункта, намалено в 19 и в 1 пункт се запазва

РЗИ – Русе: Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 10 пункта, намалено в 19 и в 1 пункт се запазва

Редица проучвания показват, че шумовият фактор има най-силно въздействие в урбанизирани райони с население над 100 000 жители. Транспортът, грешките в градоустройственото планиране, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа, продължаващото застрояване на терени, разположени около шумни улици и булеварди и липсата на подходяща шумозащита са причина за високо шумово натоварване на населените места.

Град Русе е разположен в Централна Северна България, на брега на река Дунав, която е и граница с Република Румъния. Населението на града е 142 902 души (към 31.12.2018 г., по данни на НСИ). Основни източници на шум в околната среда са автомобилният и железопътен транспорт, и промишлеността. През урбанизираната територия на града преминават участъци от основни национални и международни автомобилни и железопътни трасета. Промишлеността е обособена в
две зони – източна и западна, като преобладават предприятия на леката, хранително – вкусовата, химическата промишлености, машиностроене, корабостроене и др.

РЗИ – Русе извършва измервания и изчисления на шума, съгласно утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе, в изпълнение на изискванията за
мониторинг на: Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр.74/2005 г.); Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3/2011 г.); Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г.) и Методика на Министерство на здравеопазването от 22.02.2007 г.

Контролът и управлението на шума в урбанизираните територии се извършва съгласно:

 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно оценката и управлението на шума в околната среда”.
 Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005)
 Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004)
 Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.).

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г).
По утвърдената Програма за мониторинга на шума в урбанизираните територии на гр. Русе общият брой на пунктовете е 30, 10 пункта, в които се измерват нивата на проникващ шум и 4 функционални зони.

Мониторингът се извършва по показател L – (усреднено еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (7.00-19.00 ч.).

Общият брой на пунктовете са 30. От тях върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 14 броя; върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт – 1 брой; върху територии с
промишлени източници на шум – 7 броя и върху територии подлежащи на усилена шумозащита – 8 броя.

В 8 пункта се наблюдава увеличение, а в 20 пункта има намаление на броя на преминалите МПС. С най- голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул.„ Христо Ботев”, бул.„ Цар Освободител”, бул.„ Липник”, бул.„ Съединение”, бул. „България”, бул.„Тулча”, бул.„Скобелев”, бул.„ Тутракан” и ул.„Плиска”, които са улиците с най-
висока интензивност на транспортните потоци и през 2020 г.
Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 10 пункта, намалено в 19 и в 1 пункт се запазва. С високо ниво на шум са: бул.„България”, бул.„Христо Ботев”, ул.„Тулча”, ул.„ Плиска”,
бул.„Тутракан”, бул.„Липник”, ул.„Трети март”, ул. „Борисова” и бул.„Цар Освободител”.

В максималните си нива шумът е увеличен в 7 пункта, намален в 21 и в 2 се запазва. В средните си нива шумът е увеличен в 9 пункта, намален в 20 пункта и в 1 се запазва. В минималните си нива шумът е увеличен в 9, намален в 20 пункта и в 1 се запазва.

В 7 пункта има намаление на проникващия шум, в 2 той се увеличава и в 1 се запазва. Шумовите нива са над съответните гранични стойности в 30 % от пунктовете. Запазва се тенденцията, в пунктовете, разположени в близост до улици с интензивен автомобилен трафик, проникващия шум да е над граничните стойности.


Преобладаващият шум за гр. Русе е в диапазона 63–67 dВ – 11 пункта, 68–72 dВ – 11 пункта .

За намаляване на шумовото натоварване в урбанизираната територия на град Русе РЗИ – Русе препоръчва на Община Русе:

  • да осъществява контрол за качеството на изпълнение на основни и текущи ремонти и реконструкции на уличните настилки и мрежа;
  • да насърчава озеленителните и залесителни мероприятия;
  • да продължи наложилата се практика за поставяне на ограничители на скоростта върху пътното платно пред обектите, подлежащи на засилена шумоизолация.
Сподели: