„РИГА ПАЛАС“ АД предлага високоетажно застрояване на ул. „Кресна“, ОЕСУТ и Комисията по общинска собственост отказаха

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило искане с вх. №УT-27-93 от 08.10.2021 г., от „РИГА ПАЛАС“ АД, представлявано от Николай Николаев Йонков, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план улична регулация (ИПУР) на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

С искането е представено задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, с които Община Русе е сезирана за ПУП-Изменение план улична регулация (ИПУР) на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-1260 за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

С ИПУР се предвижда изменение на регулацията на ул. „Кресна“, като се обособява нов тупик от О.Т. 146.1 до О.Т. 146.2

С ИПР се изменят вътрешните регулационни граници между УПИ I-1260 за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване (общинска собственост) и УПИ I-за обществено обслужване (общинска собственост) в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе. Също УПИ I-1260 за хотел и главно управление на туризма в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе се разделя на два нови УПИ – проектен №5862 (с площ 955 кв. м.)  и №5860

С ПЗ за нов УПИ 5860 се определя „Обществено обслужваща зона“ (Оо), каквото е и предвиждането съгласно ОУПО на община Русе. За същия се запазва съществуваща сграда – хотел, като се запазват съществуващите подземни и надземни паркови места. С плана за новообразуван УПИ 5862 се определя „Жилищна зона с голяма височина“ (Жг), като се ползват възможностите на чл. 89 от Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО на община Русе.

Кметът на Община Русе предлага на ОбС – Русе да откаже на 13 декември:

  1. да одобри задание за проектиране Подробен устройствен план (ПУП)- Изменение план улична регулация (ИПУР) на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе.
  2. да издаде на разрешение за изработването на проектиране ПУП- ИПУР на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; ИПР на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; ПЗ за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

С искане с вх. №УT-27-93 от 08.10.2021 г., от „РИГА ПАЛАС“ АД, представлявано от Николай Николаев Йонков, административният орган е сезиран за искане за разрешаване изработването на ПУП- ИПУР на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; ИПР на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; ПЗ за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

В изпълнение на възложените ѝ задачи по Заповед №РД-01-3026/07.10.2021 г. на Кмета на Община Русе Работна група към ОЕСУТ разгледа на свое заседание на 14.10.2021 г. искане с вх. №УТ-27-93 от 08.10.2021 г. от „РИГА ПАЛАС“ АД, като даде следното становище: липсва градоустройствен анализ, съгласно разпоредбите на чл. 89 от Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на община Русе, с който да се обоснове наличието на предпоставките, заложени в дефинитивната норма на §5, т. 29а от ДР на ЗУТ, а именно че жилищните обекти няма да надвишават 60% от РЗП.

В изпълнение на процесуалното си задължение, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗУТ с оглед осъществяване на консултативна дейност, на свое заседание на 27.10.2021 г., ОЕСУТ разгледа искане с вх. №УT-27-93 от 08.10.2021 г., от „РИГА ПАЛАС“ АД, като намира предложеното високоетажно застрояване, че ще внесе дисонанс в архитектурно-градоустройствения контекст в тази представителна част на града и е недопустимо предприемането на подобни експерименти около една от най-стойностните сгради в гр. Русе – хотел „Рига“, резултат на архитектурен конкурс, а проектът – авторско произведение на проф. арх. Евлоги Цветков е високо творческо постижение, което трябва да се съхрани в средата, в която е замислен и създаден.

На свое заседание на 05.11.2021 г., Комисията по общинска собственост, след като разгледа искане с вх. №УT-27-93 от 08.10.2021 г. от „РИГА ПАЛАС“ АД не дава своето съгласие за одобряване на задание и изработването на ПУП- ИПУР на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; ИПР на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; ПЗ за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе, поради нецелесъобразност.

Във връзка с гореизложеното компетентният орган не може да се произнесе с административен акт с положително за адресата му съдържание, поради което следва да бъде постановен отказ за одобряване на визирания ПУП по искане с вх. №УT-27-93 от 08.10.2021 г., от „РИГА ПАЛАС“ АД, представлявано от Николай Николаев Йонков.

На основание чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ отказът подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на съобщаването му, съобразно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Сподели: