РИОСВ - Русе: До 15 февруари се представят справките за използваните флуорсъдържащи парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

РИОСВ – Русе: До 15 февруари се представят справките за използваните флуорсъдържащи парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

Ползвателите, операторите и дистрибуторите на оборудване, съдържащо  флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишна справка в съответната РИОСВ до 15 февруари. Това важи и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС).

Миналата година е приета промяна в специализираната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, която въвежда изискването да се представят количествата на флуорсъдържащите парникови газове, закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Лицата, които не изпълнят това задължение по Закона за чистотата на атмосферния въдух ще бъдат санкционирани с глоба от 500 до 2000 лв., а юридическите лица  съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Сподели: