административен-съд

РИОСВ – Русе е осъдена да плати над 11 хил. лева обезщетение на русенска фирма за вреди, причинени от отменено наказателно постановление

Състав на Административен съд – Русе осъди Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе да заплати на „МАКС-ПАРТС“ ЕООД сумата от 11 114 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, резултат от отменено по съдебен ред като незаконосъобразно Наказателно постановление № 13 от 28.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Русе. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд.

„МАКС-ПАРТС“ ЕООД има за предмет на дейност съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, притежава разрешение за третиране на отпадъци, като дейността се осъществява на площадка в гр. Русе, на ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“, в имот 63427.8.501.

На 17.12.2021 г. дружеството получило призовка да се яви в офиса на Частен съдебен изпълнител В.Н., с peг. № 914, находящ се в ***по повод образувано изпълнително дело № 20219140401057/2021 г.

Ищецът упълномощил адвокат, който да го представлява. ЧСИ В.Н. връчил на упълномощения адвокат покана за доброволно изпълнение и препис от Наказателно постановление № 13 от 28.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Русе, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

В поканата за доброволно изпълнение се сочи, че с НП № 13 от 28.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на ищеца била наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. По молба на взискателя РИОСВ – Русе било образувано изпълнително дело № 20219140401057/2021 г. В поканата е посочено, че задължението на ищеца възлиза на 10 000, 00 лева неолихвяема сума; 150, 00 лева допълнителни разноски и 128, 50 лева разноски по и.д., както и такса по т. 26 от Тарифа за таксите и разноските по ЗЧСИ с включен ДДС в размер на 994, 80 лева в полза на ЧСИ В.Н. или общото му задължение към 14.12.2021 г. било 11 273, 30 лева. Даден му е двуседмичен срок да изпълни доброволно задължението си, респ. да посочи начин за изпълнение.

На гърба на НП имало поставена резолюция от директора на РИОСВ – Русе със следното съдържание: „НП е изпратено на 04.06.202 г. на адреса на дружеството и се е върнало като непотърсено на 29.06.2021 г., когато е направено настоящото отбелязване и от когато НП се счита за връчено на основание чл. 58, ал. 2 от ЗАНН.“

Ищецът е обжалвал наказателното постановление в законоустановения срок, приемайки, че датата за уведомяването му е 17.12.2021 г. – петък. По повод на подадената пред РС – Русе жалба било образувано АНД № 164/2022 г. по описа на Районен съд – Русе.

С протоколно Определение № 617 от 28.02.2022 г. съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбата се явява процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу наказателно постановление, влязло в сила.

Дружеството е обжалвало това определение пред Административен съд – Русе и по частно касационно административнонаказателно дело № 171/2022 г. така постановеното от РС – Русе определение за прекратяване за производството е оставено в сила (л. л. 8 – 10 от делото).

„МАКС-ПАРТС“ ЕООД е сезирало Административен съд – Русе в преклузивния б-месечен срок по чл. 71, ал. 1, т. 3 от ЗАНН, с искане за възобновяване на административнонаказателното производство, по повод на което било образувано АНД № 282/2022 г. по описа на съда.

Административен съд – Русе приема, че в конкретния случай са нарушени разпоредбите на чл. 180, ал. 5 и чл. 178, ал. 11 от НПК, във връзка с чл. 84 от ЗАНН, които процесуални нарушения не са били констатирани при инстанционния съдебен контрол. Съдът е приел, че е налице основанието по чл. 70, ал. 2, т. 7 от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство. Така с решение, постановено по реда на раздел VIII от глава трета от ЗАНН, по АНД № 282/2022 г., Административен съд – Русе отменя Определение № 6 от 09.05.2022 г., постановено по ЧКАНД № 171/2022 г. по описа на Административен съд – Русе и Определение № 617/28.02.2022 г. по АНД № 164/2022 г. по описа на РС – Русе и възобновява административнонаказателното производство по АНД № 164 по описа за 2022 г. на Районен съд – Русе, прекратено с Определение № 617 от 28.02.2022 г., постановено по същото дело, оставено в сила с Определение № 6 от 09.05.2022г., постановено по ЧКАНД № 171/2022 г. по описа на Административен съд – Русе. Със същото решение АдмС – Русе връща делото за ново разглеждане от Районен съд – Русе от стадия на разглеждане на жалбата на „МАКС-ПАРТС“ ЕООД против Наказателно постановление № 13 от 28.04.2021г., издадено от Директора на РИОСВ – Русе, в открито съдебно заседание, с призоваване на страните.

С Решение № 361 от 23.05.2023 г., постановено по АНД № 164/2022 г. по описа на Районен съд – Русе, Наказателно постановление № 13 от 28.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Русе, с което на дружеството на основание чл. 156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 10 000, 00 лева, е отменено.

Последвало касационно обжалване на така постановеното решение от страна на РИОСВ – Русе. С Решение № 251 от 26.10.2023 г., постановено по КАНД № 227/2023 г. по описа на АдмС – Русе решението на Районен съд – Русе, постановено по АНД № 164/2022 г., е оставено в сила.

Междувременно, по изпълнително дело № 20219140401057/2021 г., на 03.06.2022 г., от банкова сметка ***а 11 144, 00 лева /наложена имуществена санкция в размер на 10 000, 00 лева, както и такси и разноски по изпълнителното дело/, която сума е наредена по сметка на РИОСВ – Русе. Налице са данни, че изпълнителното дело е приключено на същата дата, поради пълно плащане на задължението.

Според ищеца, така събраната сума безспорно е недължима и представлява пряка имуществена вреда за дружеството. Твърди, че за него е налице правен интерес да претендира възстановяване от РИОСВ – Русе на така събраната сума на отпаднало основание. Административният акт, с който е наложена имуществената санкция е отменен по съдебен ред. Позовава се и на Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по т. д. № 2/2016 г., ОСС, I и II колегия, постановено в този смисъл.

Отмяната на НП по съдебен ред обосновава извод за незаконосъобразност, както на действията по административно наказване, така и на финализиращия процедурата по ЗАНН акт. С оглед на това и съгласно т. 1 от горецитираното Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГК и Първа и Втора колегия на ВАС, е налице първата от предпоставките по чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

Сподели: