РИОСВ-Русе наложи принудителна мярка на млекопреработвателно предприятие

РИОСВ-Русе е предприела всички мерки по компетентност по случая с мандрата в Брестовене

РИОСВ-Русе е предприела всички административни мерки според екологичното законодателство за разрешаване на проблема със заблатяване на терени от дейността на млекопреработвателното предприятие в с. Брестовене, собственост на „Маклер комерс“ ЕООД.

Заблатяването на терените е причинено от заустване на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производството. Това създава предпоставки за разпространение на специфични миризми в резултат на гнилостни процеси, особено през летния сезон.

Млекопреработвателното предприятие е проверявано многократно по план и по сигнали на граждани. Във времето е упражняван контрол за правилната експлоатация на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Давани са предписания за отстраняване на нередностите. През последните две години са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения – за заблатяване на терени (преовлажняване на почвите), за промяна в точките на заустване от страна на оператора и за отказ на собственика да осигури достъп и възможност за прилагане на принудителна административна мярка за ограничаване на заустването на отпадъчините води във водоприемника. Издадените наказателни постановления по тези актове са на обща стойност 32 000 лв.

Последното наказателно постановление, издадено през 2018 г. за неусигуряване на достъп и техническа възможност за пломбиране, се обжалва в Районен съд – Кубрат. РИОСВ-Русе е сезирала Районна прокуратура – Кубрат, която води досъдебно производство.

За разрешаване на проблемите със заблатяването РИОСВ-Русе е инициирала провеждането на срещи със заинтересованите страни – Областна администрация Разград, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Областна дирекция по безопасност на храните, Община Завет, Общинска служба „Земеделие“ и Главна дирекция „Надзор на язовирите и съоръженията“ и „Маклер комерс“ ЕООД. При последната среща през март т.г. са дадени препоръки на Областния управител на Област Разград да предприеме мерки по възстановяване проводимостта на дерето, както и на Басейнова дирекция да отнеме разрешителното за заустване. Това на практика не означава прекратяване на дейността, а ограничаване на заустването на отпадъчинте води.

Млекопреработвателното предприятие, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД, извършва дейност в землището с. Брестовене. Съгласно екологичното законодателство то притежава необходимите разрешителни по Закона за водите и работни листи за класификация на отпадъците. Предприятието експлоатира Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която се контролира поне два пъти годишно за спазване на индивидуалните емисионни ограничения. Към настоящия момент основният проблем е заустването на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото, в резултат на което е причинено заблатяване на земеделски земи. През 2017 г. дружеството е изградило биогазстанция за тертиране на страничните животински продукти и отпадъчни води, която да подобри работата на пречиствателната станция. Тя не е въведена в редовна експлоатация, но се правят настройки и тестове.

Източник – РИОСВ Русе

Сподели:

Още новини от деня