риосв русе сграда

РИОСВ – Русе: Задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците се отлага за 2021 година

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

Сподели:

Още новини от деня