РИОСВ - Русе: Косенето на тръстика в резервата „Сребърна“ ще се извършва механизирано

РИОСВ – Русе: Косенето на тръстика в резервата „Сребърна“ ще се извършва механизирано

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ ще се извърши отстраняване на плаващи тръстикови острови (кочки), тиня и детрит (биогенни елементи)  и косене на тръстика механизирано,  с помощта на  специализирана техника. Многофункционалната самоходна машина – амфибия е представена  днес, пред местната общественост, в езерните площи,  отдалечени от колониите на защитените видове птици.  

Закупуването на машината и планираните дейности по отстраняване на тръстика, сива върба, тиня и наноси, са част от дейностите по проект на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

Дейностите по отстраняване на тръстиката и наносите ще бъдат  възложени на външен изпълнител, за 3 – годишен период, като ще се съблюдава стриктно определен времеви график. Паралелно с това, с друга обществена поръчка ще се възложи мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите. Предвидено е провеждане на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време на, и след изпълнение на всяка от дейностите.

Началото на дейностите по отстраняване на тръстиката и наносите да започнат в края на лятото, след приключване на размножителния период на гнездящите видове птици.

С изпълнението на тези дейности се очаква подобряване на хидрологичния режим и физикохимичните показатели на водата, които ще окажат пряко и/или косвено благоприятно въздействие върху обитателите на защитената територия.

Екосистемата в ПР „Сребърна“ е комплексна влажна зона, състояща се от река, заливаем остров и езеро с прилежащите му ниски крайбрежни части.

През последните 20 г. покритието на кочките със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. Планът за управление на ПР „Сребърна“  определя като проблем за функционирането на екосистемата натрупването на биомаса в резултат от интензивното развитие на растителността, за което основен дял има тръстиката. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпва процес на ускорена еутрофикация, в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата.

С драгирането се планира да се постигне изкуствено изнасяне на голямо количество от вече натрупаната биомаса, а с изграждането на допълнителен канал за връзка с р. Дунав при високи нива на реката, изнасянето на биомаса ще се осъществява по естествен път.

Truxor е многофункционална самоходна машина – амфибия, снабдена с широка гама от приспособления и аксесоари. Предназначена е за работа в зони, които обикновено не са достъпни за конвенционалните машини – езера, канали и др. влажни зони.

Гъвкавостта на Truxor му позволява да работи на вода, в плитките и по-дълбоки зони на водоемите, на ръба между сушата и водата, както и на самия бряг. Универсалността на машината ѝ позволява ефективно да изпълнява широк спектър от задачи, включващи косене, рязане и събиране, изпомпване на тиня и наноси, драгиране, изкопаване на канали  и др.  

Многофункционална амфибия Truxor T40 е оборудвана с:

 • Гребло и комплект процеждащи пластини за всички секции на греблото;
 • Ножове за рязане на тръстика под и над  вода;
 • Нож за рязане в заблатени местности и тресавища;
 • Екскаватор и гребло за него;
 • Кофи 60 л. и 30 л.;
 • Помпа за телескопично удължаване на помпата за драгиращи дейности;
 • Хидравлични маркучи;
 • Дробилка за клони и др. дървесни остатъци;
 • Сервизен комплект филтри;
 • Захранващо гребло за раздробяване на плаващи острови;
 • Модулна плаваща платформа и GPS.
Сподели: