риосв русе

РИОСВ – Русе прекрати процедурата за монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД за участъци „Леярен“ и „Почиствачен“

РИОСВ – Русе оповести Решение № РУ-27-П/2021 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение – “Монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД – два проекта по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярски цех с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна промишлена зона”. Като възложител е посочен „Сид Грийн“ ЕООД.

За инвестиционната инициатива по уведомлението от 5 май тази година за проекти по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“, се изисква издаване на разрешение за строеж. В този смисъл инвестиционното предложение не може да бъде заявено като текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации, тъй като това е в противоречие със специалния закон – Закон за устройство на територията.

Според РИОСВ – Русе, дружеството не отговаря на определението за „Възложител на инвестиционното предложение“ по смисъла на т. 20 от параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. Констатацията е съобразена с това, че съгласно точка 4.6/1/ на представения договор за наем № 12 от 1.09.2019 година между наемодателя „Трейд Стил“ АД и наемателя „Сид грийн“ ЕООД, последното дружество няма права да извършва ново строителство в наетия имот. В този смисъл уведомление за инвестиционно предложение от 5 май 2021 година не може да бъде процедирано преди представяне на доказателства за породени права за извършване на ново строителство в имот с идентификатор 63427.8.434.

РИОСВ – Русе не може да приеме, че дружеството „Сид Грийн“ ЕООД е правоприемник на дружеството „Билбобул“ ООД /бивше юридическо лице, стопанисващо леярския цех и към момента в несъстоятелност/.

Няма правно основание да се счита, че „Сид Грийн“ ЕООД може да реализира инвестиционно предложение за преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на детайли от легирана стомана и увеличаване на топилния капацитет до 8400 кг. за денонощие с местоположение имот с идентификатор 63427.8.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, за което е постановени Решение № РУ-98-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС.

Твърдението на „Сид Грийн“ ЕООД, че чрез монтирането на индукционна пещ Inductotherm 500 KW, VIP Power – Track CR е започнало осъществяването на ивестиционно предложение за преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на детайли от легирана стомана и увеличаване на топилния капацитет до 8400 кг. за денонощие, е неоснователно, казва РИОСВ – Русе. До момента няма данни монтирането на индукционна пещ Inductotherm 500 KW, VIP Power – Track CR, както и местната смукателна инсталация, смукателните вентилатори и двете изпускащи устройства на покрива на сградата, установени при проверка на РИОСВ – Русе на 27 април 2021 година /преди внасянето на уведомлението на 5 май тази година/ да са били разрешени и въведени в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, отбелязва още РИОСВ – Русе.

Решението на РИОСВ – Русе може да се обжалва.

Преди 1 месец Административен съд – Русе отмени Решение № 283 от 23.06.2021 г., постановено по АНД № 629/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 18-001590 от 26.02.2021 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Русе и потвърди Наказателно постановление № 18-001590 от 26.02.2021г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Русе, с което на „Сид грийн” ЕООД на основание чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева.

„Сид грийн“ ЕООД, със седалище: гр. Русе стопанисва обект – предприятие за производство на отливки от стомана, находящо се в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 41, като в предприятието са назначени на различни длъжностни 43 лица. На 24.09.2020 г. и на 28.08.2020 г. проверка по спазване на трудовото законодателство в дружеството извършил гл. инспектор в Д ИТ – Русе – Г. Г., който е разпитан във въззивното производство в качеството му на свидетел по делото. При проверката инспекторът изготвил протокол, с който дал общо четири предписания. Под № 1 е предписание да се устрои местна вентилация на работните места при източника на отделяне на вредни вещества в участък „Заливочен“. Срокът на изпълнение на това предписание бил до 21.12.2020 г., включително. От показанията на Г. Г., съдът установил, че инспекторът поставил този срок без да се е консултирал със специалист в областта, но свидетелят също така сочи, че предвид изграждането на такава вентилационна система дори е дал срок, по-дълъг от тези, свързани с изпълнение на предписания, касаещи безопасността и здравето на работниците. Този протокол е връчен на пълномощник на работодателя на 16.10.2020 г. Съдът е установил също, че във връзка с изпълнение на това предписание са били предприети действия за изпълнение като са били събрани оферти от проектантски фирми, водени преговори за изготвяне на технически инвестиционен проект, а работниците на тези работни места били излезли в отпуск. Поради влошената епидемиологична обстановка в страната дейностите по изграждане на тази вентилационна система се забавили и на 21.12.2020 г. дружеството подало молба в ДИТ – Русе за удължаване срока за изпълнение на предписанието, като два дни по-късно оттам го уведомили, че не е дадено разрешение за удължаване на срока. На 20.01.2021 г. между „Сид грийн“ ЕООД и друго дружество-изпълнител бил сключен договор за строителство, по силата на който било възложено да се извърши проектиране и изграждане на всмукателна вентилация, като в него е посочено, че срокът за изпълнение на предмета на договора е едномесечен. Изготвен бил и проект, след което започва и същинското изграждане на вентилационната система. На 09.02.2021г. св. Г. Г. извършва проверка дали са спазени предписанията и установява, че е започнато изграждане на вентилационна система. Установява също така, че по работните места няма служители, тъй като са в отпуск. Независимо от това съставя срещу дружеството акт за установяване на административно нарушение за неизпълнение на предписание № 1, срещу който постъпва възражение. На 26.02.2021 г. въз основа на този акт, директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе издава обжалваното пред РС – Русе наказателно постановление, с което на основание чл. 415, ал. 1 от КТ налага на дружеството имуществена санкция в размер на 2 500 лева.

През месец юни тази година спрямо дружеството са издадени и следните наказателни постановления:

1. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 21/21.06.2021 г., по чл. 135, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството е извършило корекции на количествата на отпадък с код 19 12 12 в нарушение на изискванията на Наредба № 1/2014 г..

 2. „Сид грийн“ ЕООД, гр. Русе, НП № 22/21.06.2021 г., по чл. 135, ал. 1, т.1, във вр. с чл. 44, ал. 1, изр. второ от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 000 лв. – дружеството не е изпълнило задължението си като регистриран търговец и брокер  на отпадъци да води заверени от Директора на РИОСВ –Русе отчетни книги.

В резултат на осъществения контрол през месец юни е осигурено денонощно видеонаблюдение на дейността на „Сид Грийн“ ЕООД – гр. Русе. По темата RuseInfo писа още през февруари тази година, когато бе оповестено решение на Административен съд – Русе.

Сподели: