риосв русе

РИОСВ-Русе провери мебелни фирми във връзка със замърсяване на въздуха в града

РИОСВ-Русе провери 8 мебелни фирми в града от началото на седмицата. Причината за проверките е влошеното качество на атмосферния въздух в Русе и най-вече измерените по-високи концентрации на бензен.

В зимния сезон в града освен използването на твърди горива за отопление се наблюдава и употребата на отпадъци от мебелното производство. Затова е изискана е справка от Регионално депо – Русе, за да се проследят количествата на депонираните отпадъци от мебелното производство.

В пункт АИС „Възраждане” от началото на седмицата са регистрирани максимални средночасови стойности на замърсителите в часовия диапазон между 19 часа и 1 часа през нощта. Средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) е била превишена в понеделник и вторник, а в сряда е отчетена максимална стойност.

Високите средни температури, скоростта на вятъра под 1 м/сек, граничещо с безветрие, и ниското атмосферно налягане за този период са възпрепятствали разсейването на замърсителите и задържането им в приземния слой. Това също е причина за влошеното качество на атмосферния въздух. От началото на годината досега са регистрирани 65 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3за ФПЧ10. Според българското законодателство тази норма следва да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

При нарушения на дейностите с отпадъците от мебелното производство инспекцията ще предприеме съответните административно-наказателни мерки. От кмета на града и органите на реда ще бъде изискано съдействие за стриктен контрол върху домакинствата, тъй като РИОСВ-Русе няма правомощия за контрол и санкции.

Сподели: