РИОСВ-Русе се включва в инициатива по повод годишнина на „Натура 2000“

РИОСВ – Русе се включва в инициатива по повод годишнина на „Натура 2000“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе ще отбележи 32-годишнина от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз с участие в инициативата BioBlitz. Проявата е на Европейската комисия в партньорство с платформата за нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби – Observation.org.

На фокус през 2024 г. е защитената зона по местообитания и по птиците BG0000241 „Сребърна“ – https://observation.org/locations/706676/ По време на BioBlitz до 26 май участниците трябва да се регистрират, да потърсят колкото се може повече видове – растителни и животински в ЗЗ „Сребърна“, която е определена за защитена по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. За участие са поканени училищата от трите области, но в инициативата могат да се включат природолюбители и посетители на Сребърна.

Желаещите да участват в инициативата могат да публикуват своите наблюдения, като имат нужда единствено от снимка с информация за локация. Софтуерът на Obsidentify прави автоматично разпознаване на снимковия материал и предлага няколко варианти за растителен или животински вид, от които участникът избира най-подходящия, а екип експерти впоследствие проверява достоверността на наблюденията (на снимката). Цялата събрана информация в платформата за периода от 18 до 26 май ще бъде достъпна за обществеността.

През май в Защитена зона BG0000241 Сребърна е оживено. Започва размножителния период на повечето видове птици. Могат да се наблюдават къдроглави пеликани с малки, сиви гъски, неми лебеди, малък и голям корморан, голям гмурец, блестящ ибис, бяла лопатарка, синявица и др. През май от растителните видове могат да се видят бяла водна лилия, щитолистна какичка, блатен ирис, алоевиден стратиотес и др. От влечугите могат да се наблюдават обикновена водна змия, сива водна змия, голям стрелец, обикновена блатна костенурка, зелен гущер и др. Удобни за наблюдение на видове от фауната са западният противопожарен път, с разположените в неговия обхват наблюдателна кула в местността „Липова кория“ и местността „Опашката“, носа на хълма „Коджа баир“, както и местността „Фазанарията“, на източния бряг на езерото.

Изграждането на Натура 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента: Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) и Защитени територии извън обхвата на защитените зони.         

В териториалния обхват на РИОСВРусе всички защитени зони имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми, като 18 са обявени по Директивата за местообитанията, а 11 – по Директивата за птиците.

Сподели: