риосв

РИОСВ – Русе: 31 март е новият срок за представяне на годишните справки за използваните флуорирани парникови газове

Новият срок за представянето на годишните справки за използваните в предходната година флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) е 31 март. Това е в сила с влезлите  24.02.2023 г. изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Текстът на наредбата е публикуван на интернет страницата на МОСВ в раздел „ВЪЗДУХ/ Флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)/ Нормативни актове: http://www5.moew.government.bg/?page_id=24013.

Сподели: