риосв

РИОСВ състави акт на „ВиК“ ООД – Русе за установено нарушение на Закона за водите

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт на „ВиК“ ООД – Русе за установено нарушение на Закона за водите. При планова проверка е взета съставна проба отпадъчни води на изход канализационен колектор „Трети март“, преди заустване в река Русенски Лом, в Западната промишлена зона на града. Пробите са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Резултатите от анализа показват отклонения от  индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване по показатели – неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия.

„ВиК“ ООД Русе е оператор на градската канализационна система. Дружеството притежава разрешително за заустване в два водоприемника – реките Русенски Лом и Дунав. В документа са определени норми за качеството на отпадъчните води. Контролът се осъществява по заповед на министъра на околната среда и водите и при сигнали за замърсяване на водните обекти.

Сподели: