РТИК ще продължи да ползва помещение в сградата на бул. „Цар Фердинанд“

В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №38-44-1/05.08.2022 г. от Милен Добринов Добрев, изпълнителен директор на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставеното му от Община Русе помещение, находящо се на адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет. 1, представляващо стая №4, предмет на Акт за частна общинска собственост №6675 от 09.04.2012 г.

Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Камарата представлява, защитава, насърчава, подпомага и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и региона. Камарата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством българската търговско – промишлена палата – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които камарата пряко или чрез българската търговско – промишлена палата – София поддържа партньорски взаимоотношения. Камарата насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и международните пазари.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като клуб, на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, ЕИК 000517346, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.1, представляващ помещение №4 на първи етаж с площ 26,80 кв. м., административен адрес на сградата гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №3А, предмет на АЧОС №6675/ 09.04.2012 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 29,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: