гаражи високо напрежение

Русенец ще може да построи още 5 гаража в гаражна група под Високото напрежение

В администрацията на Община Русе e постъпило заявление от Петър Петров, с което изразява желание да му се учреди право на строеж върху общински терен за изграждане на гаражи до съществуваща гаражна група, ситуирана под Високото напрежение /ВН/ в поземлен имот с идентификатор 63427.7.190 по КККР на гр. Русе.

Имотът, предмет на Заявлението за учредяване право на строеж представлява Поземлен имот с идентификатор 63427.7.190, с площ от 7 152 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За автогараж, а по действащия регулационен план, представляващ УПИ II – за гаражи, кв. 651.5, под ВН, с адрес на имота: град Русе, ул. “Юндола“, частна общинска собственост.

Със Заповед №1439 от 15.07.1994 г. на Кмета на Община Русе е одобрено Частично изменение на застроителен и регулационен план /ЧИЗРП/ на ж.к. „Здравец-изток“, в района под ВН, с който план се обособява УПИ II – за гаражи, кв. 651.5 под ВН. С така цитираната Заповед за ЧИЗРП има предвидено изграждане на още пет броя гаражи до съществуваща гаражна група.

Съгласно писмо ВП-1048#1 от 12.05.2023 г. на Главния архитект на Община Русе, върху по-горе описания общински имот може да бъде учредено право на строеж за изграждане на 5 бр. гаражи, съобразено с одобрения ЧИЗРП със Заповед №1439 от 15.07.1994 г. на Кмета на Община Русе.

Видно от предоставената скица-предложение за виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе, се предвижда изграждане на 5 бр. гаражи, всеки един със застроена площ 18 кв.м., с размери 3,00/6,00 м. до съществуваща гаражна група, ситуирани в УПИ II – за гаражи в кв. 651.5, по плана на ж.к. „Здравец-Изток“, с адрес гр. Русе, ул. “Юндола“.

Пазарната стойност на учреденото право на строеж, определена от лицензиран оценител за изграждане на гаражи №№1, 2, 3, 4 и 5 със застроена площ всеки един от 18,00 кв. м. е в размер на 9 788,00 лева за всеки един гараж.

Нормативната стойност на правото на строеж, определена съгласно Решение на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти за изграждане на гаражи №№1, 2, 3, 4, и 5 със застроена площ за всеки един гараж от 18,00 кв. м. е в размер на 1 690,00 лева.

Данъчната оценка на правото на строеж за изграждане на гаражи №№1, 2, 3, 4 и 5 със застроена площ за всеки един гараж от 18,00 кв. м. е в размер на 2 559,80 лева, без включени дължими данъци и такси, а за гараж №5 е в размер 3011,60 лв.

Преписката е разгледана в Комисията по общинска собственост, която с Протокол №3/18.03.2024 г. дава съгласие за откриване на процедура за учредяване право на строеж за изграждане на пет броя гаражи, всеки един с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м., долепени до съществуващи гаражи в общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.190 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“ съгласно скица-предложение за виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе, чрез публичен търг с явно наддаване, след решение на общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане е включено в „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2024 г.“.

С оглед изложеното, Общински съвет – Русе даде своето съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане гаражи с №№1, 2, 3, 4, и 5, поотделно върху имот – частна общинска собственост, представляващпоземлен имот с идентификатор 63427.7.190, с площ от 7 152 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За автогараж, а по действащия регулационен план, представляващ УПИ II – за гаражи, кв. 651.5, по плана на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране за пет броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 9 788,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 9 788,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №3 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 9 788,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №4 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 9 788,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №5 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 9 788,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Сподели: