административен съд русе

Русенец осъди Министерството на правосъдието

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе осъди Министерство на правосъдието, да заплати на С.П.А. сумата от 18 018.27 лева – обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 10 518,27 лева и неимуществени – 7 500 лева по отменени със съдебен акт мълчалив и изричен отказ и Заповед №ЧР-05-186/14.10.2016г. за прекратяване на обявен от министъра на правосъдието конкурс  за длъжността „Началник на Сектор Арести“ I-ва категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията-гр. Русе I-ва категория“, ведно със законната лихва от момента на завеждане на исковата молба – 03.11.2020г. до окончателното й изплащане.

Съдът отхвърли предявения от С.П.А. иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер над 7 500 лева до 30 000 лева.

Министерство на правосъдието трябва да заплати на С.П.А. 1422.13 лева, представляваща съдебни разноски, по компенсация.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Със заповед № ЧР-05-76/15.04.2016 г. на министъра на правосъдието бил обявен конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност — „Началник на сектор „Арести” 1-ва категория при Областна служба ”Изпълнение на наказанията” гр. Русе 1-ва категория“. С протокол рег. № 5207/06.06.2016 г. по описа на ГДИН конкурсната комисия обявила крайно класиране, в което за спечелил конкурса е определен ищецът С. А.. За заемане на длъжността, предмет на конкурса се изисквало разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“, което А. не притежавал към момента на подаване на документите за участие. В резултат на проведеното проучване, на 26.07.2016г. спрямо ищеца било издадено разрешение № 107970 за достъп до класифицирана информация. На 08.08.2016 г. разрешението е получено и незабавно изпратено сканирано копие на електронна поща в сектор ОУЧР на ГДИН. На 10.08. 2016г. разрешението е получено в ГДИН и на хартиен носител. Със Заявление от 29.08.2016 г. до министъра на правосъдието, с копие до главния директор на ГДИН, получено на 30.08.2016 г., към министъра от С.П.А. е отправена молба да изиска необходимите документи за проведения конкурс от ГДИН и да издаде заповед, с която да бъде преназначен на длъжност „Началник на сектор „Арести” l-вa категория, при Областна служба “Изпълнение на наказанията” – гр. Русе l-вa категория”, считано от 26.07.2016 г. — датата на реализиране на отлагателното условие- издаденото разрешение № 107970 за достъп до класифицирана информация.

Липсата на отговор по заявлението, С. А. обжалва пред ВАС, като счита че е налице мълчалив отказ на министъра на правосъдието. По повод на жалбата му във ВАС било образувано адм. д. № 13116/2016г. Междувременно, била издадена и Заповед №ЧР-05-186/14.10.2016г. за прекратяване на обявения с по-ранна Заповед №ЧР-05-76/15.04.2016г. на министъра на правосъдието конкурс. Тази заповед на министъра на правосъдието от 14.10.2016г., също е бил предмет на разглеждане по същото дело-№ 13116/2016г. С решението си съдебния състав на ВАС отхвърлил оспорването. С решение №3075/01.03.2019г., по адм. дело №624/2018г., петчленен състав на ВАС отменя решение № 12384/17.10.2017 г. , постановено по адм. д. №13116/2016 г. по описа на ВАС, тричленен състав, и отменя Заповед №ЧР-05-186/14.10.2016г. за прекратяване на обявения с по-ранна Заповед №ЧР-05-76/15.04.2016г. на министъра на правосъдието конкурс, както и мълчаливия отказ на министъра на правосъдието и последвалия го изричен такъв, обективиран в писмо с изх. № 94-C-276/14.10.2016г., по заявлението на С.А., с вх. N2 94-C-276/30.08.2016 г.

На 18.07.2019 г., С.П.А. е преназначен на длъжността „Началник на сектор „Арести“ в Районна служба Изпълнение на наказанията Русе при Областна служба Изпълнение на наказанията – Велико Търново, която съответства на конкурсната длъжност.

Сподели:

Още новини от деня